Doorvoer afval in Nederland

We spreken van 'doorvoer' als afvalstoffen door een of meer andere landen dan het land van verzending of van bestemming worden vervoerd. Bij een doorvoerkennisgeving met Nederland als land van doorvoer wordt in principe stilzwijgend toestemming voor de doorvoer verleend.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontvangt de doorvoerkennisgeving van de buitenlandse autoriteit. De EVOA maakt het voor doorvoerautoriteiten mogelijk om stilzwijgend toestemming te verlenen.

Brief stilzwijgende toestemming

De kennisgever ontvangt een brief waarin staat dat aangenomen mag worden dat er toestemming is verleend door Nederland. De kennisgever krijgt in dat geval geen schriftelijk besluit met een gestempeld kennisgevingsdocument meer. De kennisgever moet bij elk transport een kopie van de genoemde brief kunnen tonen.

De stilzwijgende toestemming wordt uiteraard alleen gegeven als de ILT vindt dat een bezwaar niet nodig is voor de betreffende kennisgeving. Heeft de kennisgeving betrekking op afvalstoffen die conform artikel 36 (uitvoerverbod) van de EVOA niet mogen worden geëxporteerd buiten de Gemeenschap? Dan zal ILT als autoriteit van doorvoer wél bezwaar maken.

Hoe lang duurt de stilzwijgende toestemming?

De stilzwijgende toestemming van een autoriteit van doorvoer verstrijkt 1 kalenderjaar na het verstrijken van de termijn van 30 dagen als omschreven in lid 1. Dat is na afgifte van de ontvangstbevestiging. Dit betekent dat de stilzwijgende toestemming van de autoriteit van doorvoer daadwerkelijk ingaat 30 dagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming.

Heeft de ontvanger een status van vooraf goedgekeurde inrichting? Dan gaat de stilzwijgende toestemming daadwerkelijk in 7 werkdagen na afgifte van de ontvangstbevestiging van de autoriteit van bestemming.

Wanneer gaat de stilzwijgende toestemming in?

Kennisgevingen worden vaak (zeer) tijdig of (te) laat ingediend. Daarom kan de datum van afgifte ontvangstbevestiging (of de datum 30 dagen erna) erg afwijken van de in vak 6 van het kennisgevingsdocument opgegeven overbrengingsperiode. De ILT is van oordeel dat de stilzwijgende toestemming voor doorvoer door Nederland geldt voor de in vak 6 vermelde overbrengingsperiode. De stilzwijgende toestemming kan gelden zodra deze periode is ingegaan, en zowel de autoriteit van verzending als de autoriteit van bestemming toestemming hebben gegeven voor de overbrenging.

Houd er rekening mee dat de autoriteiten van herkomst en bestemming strikt vasthouden aan de tekst van artikel 9, lid 5 van de EVOA.