Interventiecategorieën

Interventies kunnen bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of bestuurs- én strafrechtelijk zijn. Bestuursrechtelijk optreden is vooral gericht op het herstellen van een situatie, zodat die weer in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. Bij strafrechtelijk optreden wordt het onrechtmatig verkregen (concurrentie)voordeel afgenomen en krijgt de overtreder een straf. Daarnaast dienen bestuurs- en strafrechtelijk optreden allebei tot ontmoediging en preventie.

Read this page in English

De interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) kent 4 categorieën sancties.

Bestuursrechtelijk herstellend

 • Informeren
 • Aanspreken
 • Waarschuwen
 • Last onder dwangsom
 • Last onder bestuursdwang
 • Tijdelijk stilleggen
 • Bestuurlijk gesprek
 • Verscherpt toezicht

Bestuursrecht ingrijpend

 • Exploitatieverbod/sluiting
 • Schorsen/intrekken vergunning, erkenning of certificaat

Bestuursrechtelijk bestraffend

 • Bestuurlijke boete
 • Exploitatieverbod
 • Schorsen
 • Intrekken vergunning, certificaat of erkenning

Strafrechtelijk

 • Proces-verbaal
 • Bestuurlijke strafbeschikking

De Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalt of er overleg nodig is over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht op basis van de beoordeling van de bevinding. Zo nodig gaat de ILT in overleg met politie en Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast handelt de ILT volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het Handhavingsarrangement van de ILT met het Functioneel Parket van het OM. 

Interventietoolbox

Niet altijd is er sprake van een concrete overtreding door een concrete overtreder maar wel van onwenselijk of (potentieel) schadelijk gedrag. Dan gebruikt de ILT de interventietoolbox. Met de interventietoolbox komen inspecteurs, in samenwerking met gedragsdeskundigen, stapsgewijs tot een passende actie bij een specifiek probleem bij een specifieke doelgroep. Het is dus altijd maatwerk. Vervolgens kiest de ILT een geschikte oplossing om (schadelijk) gedrag te beïnvloeden, met als doel een zo groot mogelijk maatschappelijk effect.