Niet-Commerciële operaties met Complexe motoraangedreven luchtvaartuigen (NCC)

Exploitanten die in Nederland zijn gevestigd, moeten NCC-operaties van tevoren melden. U meldt de operatie door een ‘Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering’ in te dienen bij de ILT. 

Met een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering geeft de exploitant aan dat er voldaan wordt aan de eisen in Part NCC en Part ORO van Verordening (EU) 965/2012 (Engels). Een Eigen verklaring is géén vergunning.

Na het indienen van de Eigen verklaring voert de ILT geen eerste inspectie of een goedkeuringsprocedure uit. Wel neemt de ILT de NCC-organisatie op in het toezichtsprogramma. Ook zal de ILT binnen 4 jaar een eerste audit uitvoeren.

AOC-houders en NCC

Exploitanten die ook houders zijn van een Air Operator Certificate, hoeven geen aparte Eigen verklaring voor NCC vluchtuitvoeringen in te dienen als zij hun niet-commerciële vluchtuitvoeringen hebben beschreven in het Operations Manual.

Eerst goedkeuring aanvragen voor MEL

Voordat u een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering kunt ondertekenen en indienen, vraagt u eerst goedkeuring aan voor het gebruik van de Minimum Equipment List (MEL). Een goedgekeurde MEL is vereist op basis van artikel ORO.MLR.105(b) van de EU-verordening 965/2012. U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag (specifieke) goedkeuring SPA en MEL. Per type luchtvaartuig moet u over een goedgekeurde MEL beschikken.

Eigen verklaring NCC vluchtuitvoering indienen

Een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering dient u in bij de ILT. 

Op het formulier vult u onder andere in:

  • met welk type vliegtuig de operatie wordt uitgevoerd;
  • welke Specific Approvals (SPA) zijn toegekend (volgens deel SPA van EU 965/2012);
  • welke Alternatieve wijzen van Naleving (Alternative Means of Compliance, AltMOC) er toepast worden.

Ook vult u op het formulier verklaringen in voor:

  • het operations manual;
  • de structuur van de organisatie;
  • de arrangementen over de luchtwaardigheid van het vliegtuig;
  • de training en kwalificatie van het vliegend personeel.

De ILT controleert de Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering op volledigheid. Is alles in orde, dan ontvangt de exploitant een ontvangstbevestiging. Ook voegt de ILT de exploitant toe aan de lijst van NCC organisaties. 

Specifieke goedkeuringen (SPA)

Voor bepaalde onderdelen van vluchtoperaties heeft u op basis van bijlage V van Verordening 965/2012 vooraf goedkeuring nodig van de ILT. Bijvoorbeeld bij vluchtuitvoeringen in RVSM-luchtruim (Reduced vertical separation minima) en bij vervoer van gevaarlijke goederen. Ga voor meer informatie naar Specifieke goedkeuringen (SPA). Daar staat ook hoe u een SPA aanvraagt.

Tarieven Eigen verklaring, MEL en SPA

Voor het indienen of wijzigen van een Eigen Verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering, een MEL goedkeuring of een SPA is een tarief verschuldigd. U vindt de actuele tarieven in de Regeling tarieven transportsectoren onder artikel 2.14.

Vergunning voor luchtvervoer en ontheffing

Luchtvervoer mag alleen uitgevoerd worden door een luchtvaartmaatschappij met een vervoersvergunning volgens artikel 16 van de Luchtvaartwet. De vergunning heeft als doel de toetreding en het behoud op de markt te reguleren. Het gaat niet om een (vlieg)veiligheidsvergunning.

Een ontheffing op de verplichte vervoersvergunning is mogelijk als de vluchtuitvoering voor de eigen onderneming bestemd is.

Voor een NCC vluchtuitvoering is een ontheffing nodig. Ga voor meer informatie naar Ontheffing luchtvervoer voor de eigen onderneming.