Air Operator Certificate

Luchtvaartbedrijven moeten beschikken over een Air Operator Certificate (AOC), dat vaststelt dat de onderneming beschikt over voldoende beroepsbekwaamheid en organisatie om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen.

AOC voor rondvluchten

Luchtvaartbedrijven die alleen rondvluchten organiseren, kunnen volstaan met een AOC voor rondvluchten die vereenvoudigde eisen stelt.

Aanvraag certificaat

Het aanvragen van een AOC kan door het daarbij behorende formulier. Deze staat onder meer informatie. Op het formulier staat een toelichting met een checklist van de mee te leveren documenten. Bij dit formulier horen andere formulieren. Ook dit staat in het formulier aangegeven.

Ondernemingen dienen naast de aanvraag voor een AOC over de volgende vergunningen te beschikken, of deze in aanvraag hebben:

  • een erkenning als Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) of daarmee een relatie zijn aangegaan. Bij uitbestede taken van het continuing airworthiness management, dient de luchtvaartmaatschappij deze contracten bij de aanvraag te overleggen.
  • Indien de uitvoering van het onderhoud niet binnen de eigen luchtvaartmaatschappij plaatsvindt, moet de aanvrager het contract met een onderhoudsbedrijf overleggen. Het onderhoudsbedrijf dient te beschikken over een EASA Part 145 erkenning en over de vereiste documenten voor het type toestel te beschikken.
  • Een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) en Bewijs van Inschrijving (BvI) van het toestel
  • Een Nederlandse exploitatievergunning voor vluchten anders dan rondvluchten.

Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de mogelijke ontvangst van een AOC?

Om te beginnen hoort bij een AOC-aanvraag een aantal documenten. Het opstellen van deze documenten kan 12 tot 18 maanden duren. De ILT neemt de aanvraag in behandeling wanneer alle relevante en correcte documenten zijn ontvangen. De ILT, Afdeling Vergunningverlening Operaties, zal uw aanvraag hierop toetsen en u informeren over het accepteren van uw aanvraag en het in behandeling nemen hiervan. Overigens verdient het aanbevelding om voor het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de ILT. Dit vanwege de complexiteit van de aanvraag.

De officiële behandeling van een initiële aanvraag voor een AOC kan 90 dagen in beslag nemen. Bij deze behandelingstermijn gaat de ILT er vanuit dat de aangeleverde documentatie voldoet aan de gestelde eisen. De aanvrager dient alle relevante documenten minimaal 90 dagen voor het voorgenomen begin van de operationele activiteiten te hebben ingeleverd. Het Operations Manual dient 60 dagen voorafgaand aan start binnen te zijn.

Kosten

Basisvergunningen kosten ten minste 20.000 euro. Afhankelijk van het soort operatie en het aantal typen, approvals en regio’s, kan deze kostenpost oplopen tot meer dan 30.000 euro. Deze kosten gelden alleen voor het AOC. Voor AtoA ligt het bedrag voor het AOC rond de 4500 euro.

Aan de hand de Regeling tarieven Luchtvaart kunt u de exacte kosten voor uw aanvraag uitrekenen. In artikel 17 en 18 hiervan worden de tarieven genoemd welke betrekking hebben op de aanvraag, de verlening en de wijziging van het AOC en CAMO-erkenning. In artikel 19 staat het tarief voor de exploitatievergunning.

Waar aanvragen?

De AOC kunt u aanvragen bij:

Inspectie Leefomgeving en Transport  
Afdeling Vergunningverlening Operaties
Kingsfordweg 1, 1043 GN Amsterdam
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

De aanvraagformulieren en bijbehorende tarieven vindt u als link onderaan deze pagina.

Behouden van het certificaat

Een AOC blijft geldig zolang aan de eisen wordt voldaan. De ILT controleert dit via audits en inspecties op het managementsysteem van de luchtvaartmaatschappijen. Ook ‘reality checks’ op de vluchtuitvoering en de training van piloten maken deel uit van de controle. Een risicoanalyse bepaalt het aantal inspecties. Deze staan weergegeven in het toezichtprogramma van de ILT. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook verstuurt de ILT jaarlijks een brief over een specifieke situatie. Hiernaast kunnen in binnen- en buitenland ongeplande platforminspecties plaatsvinden op basis van het Europese Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) programma.

Een AOC kan worden geschorst wegens vluchtuitvoering in strijd met de voorschriften, overtreding van de aan de AOC verbonden voorschriften of beperkingen of indien ter verkrijging van de AOC onjuiste gegevens zijn verstrekt. De IVW kan een AOC intrekken als dit certificaat ten minste drie maanden is geschorst of nadat gedurende een aangesloten periode van ten minste twaalf maanden geen vluchten zijn uitgevoerd.

De ILT kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bestuursdwang toepassen, waaronder de mogelijkheid tot opleggen van een dwangsom.

Informatieblad Prior approval- en Not-requiring prior approval wijzigingen

Bij wijzigingen van en binnen de AOC en/of ATO erkenning wordt op basis van EU Verordeningen 965/2012 respectievelijk 1178/2011 onderscheid gemaakt tussen twee soorten wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die door de ILT van te voren moeten worden goedgekeurd (prior approval) en wijzigingen waarvoor dat niet geldt (not-requiring prior approval). Dit informatieblad, dat van toepassing is op een Nederlandse ATO en/of AOC houder (organisatie) in het bezit van een vergunning afgegeven onder respectievelijk Verordening 1178/2011 en/of 965/2012 , beschrijft hoe de LT omgaat met bovengenoemde wijzigingen.