Erkenning aanvragen training koopvaardij en visserij

Biedt uw instituut trainingen voor de zeevaart? Dan kunt u voor de meeste STCW-vereiste maritieme trainingen een erkenning aanvragen. Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvraagformulier erkenning maritieme training

Gebruik voor de aanvraag het formulier Aanvraag erkenning maritieme opleiding.

Stuur bij een 1e aanvraag deze bijlagen mee:

  • Lesmateriaal
  • Lesplan: met informatie over inhoud, tijdsduur en examenprocedure
  • Voorbeeld certificaat: dat deelnemer krijgt na succesvolle voltooiing training;
  • Overzicht docenten, trainers: die de training geven
  • Overzicht vereisten per docent of trainer
  • Afschrift kwaliteitssysteem opleiding
  • Rapport over functioneren kwaliteitssysteem: door onafhankelijke instantie of certificerende instelling
  • Overzicht van apparatuur en uitrusting die in de training worden gebruikt
  • Maximum aantal deelnemers

Lees verder voor tips bij de aanvraag voor erkenning van een maritieme training.

Reactie ILT binnen 6 weken

Heeft u alle documenten compleet en correct aangeleverd? Dan neemt de ILT binnen 6 weken contact met u op voor het vervolgtraject. We maken dan eventueel ook al een afspraak voor een audit. De ILT woont dan een training bij om de kwaliteit te beoordelen.

Klopt er iets niet met de documenten? Dan geeft de ILT aan wat u nog moet aanleveren. Uiterlijk 1 week voor de audit moeten alle documenten zijn goedgekeurd. Lukt dat niet? Dan stopt de procedure in principe en krijgt de training geen erkenning.

Kosten erkenning maritieme training

De kosten voor erkenning van een training staan in de Regeling tarieven transportsectoren.

Erkenning training maximaal 5 jaar

De erkenning voor een maritieme training geldt maximaal 5 jaar. Lees verder in de Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning