Aanvraag indeling in een andere bezoldigingsklasse

Woningcorporaties worden op grond van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting ingedeeld in bezoldigingsklassen. Bepalend daarbij zijn het aantal verhuureenheden dat een woningcorporatie in eigendom heeft of beheert, en de grootte van de gemeente waar ze werkzaam is.

Denkbaar is dat er in uitzonderlijke gevallen omstandigheden zijn die de zwaarte van de functie van topfunctionaris bij een woningcorporatie doen toenemen en die niet zijn gerelateerd aan de omvang van het woningbezit en van het werkgebied. In die gevallen kan een hogere bezoldiging in de rede liggen.

Indienen aanvraag

Aanvragen om de woningcorporatie in een hogere bezoldigingsklasse in te delen, stuurt u naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: postbusRBTTI@minbzk.nl.