Publicaties en data

Door publicaties en data laat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) zien hoe het gaat met de corporaties en de sector. Jaarlijks publiceert de Aw de Staat van de corporatiesector. Hiermee informeert de Aw onder andere de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de sector.

Staat van de corporatiesector

Met de Staat van de corporatiesector brengt de Aw ook kwesties onder de aandacht die zij belangrijk vindt voor het functioneren van de corporatiesector. Daarnaast verschijnen er regelmatig andere publicaties, zoals de themaonderzoeken. Deze signaleren risico’s, trends en ontwikkelingen binnen een specifiek thema en nodigen uit tot discussie.

Dashboard woningcorporaties

Het dashboard woningcorporaties presenteert informatie over diverse onderwerpen voor corporaties zoals de kenmerken van hun bezit, de waarde ervan, financiële kengetallen en toewijzingsinformatie.

Data voor onderzoek

De financiële en volkshuisvestelijke gegevens die corporaties jaarlijks aanleveren aan de Aw vindt u op het dataportaal van de Nederlandse overheid. Via dit dataportaal en het dashboard woningcorporaties stelt de Aw de gegevens van corporaties voor onderzoek beschikbaar.