Staat van de corporatiesector

Met de jaarlijkse Staat van de corporatiesector publiceert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) informatie over belangrijke ontwikkelingen in de sector. Zij informeert hiermee de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Tweede Kamer, politici, beleidsmakers, sector en stakeholders. Ook brengt de Aw in de Staat onderwerpen onder de aandacht die belangrijk zijn voor het functioneren van het stelsel, ofwel de corporatiesector.  

De Aw stelt de Staat op vanuit haar verantwoordelijkheid voor het stelsteltoezicht. De verantwoordelijkheid voor het stelseltoezicht heeft de Aw op grond van de Woningwet.

Waarop is de Staat gebaseerd?

De Aw baseert de Staat deels op analyses van financiële en volkshuisvestelijke gegevens die de corporaties aanleveren. Hoeveel nieuwbouw is er gerealiseerd, hoe is de woningvoorraad samengesteld en hoe staat de sector er financieel voor? Daarnaast worden bevindingen uit onderzoek van de Aw of derden in de Staat betrokken. Zoals onderzoeken naar de leefbaarheid in corporatiewijken.

Bij de Staat van de corporatiesector verschijnt de bijlage Onderzoeksrapport. In deze bijlage vindt u de winst- en verliesrekening, de Balans van de sector en verdere achtergrondinformatie van analyses uit de Staat.

In 2019 maakt de Aw de eerste Staat van de corporatiesector. Deze verscheen begin 2020. De voorloper van de Staat is het Sectorbeeld. Daar lag de focus vooral op de financiële ontwikkelingen in het stelsel.

Staat van de corporatiesector 2022

Bekijk de Staat van de corporatiesector 2022 en het onderzoeksrapport dat bij de Staat hoort.

Bekijk de video

Ton Hugens (directeur Autoriteit woningcorporaties), Martin van Rijn (voorzitter Aedes) en Chris Kuijpers (directeur-generaal bestuur en wonen BZK) geven hun reactie op de 3 belangrijkste conclusies uit de staat.