Staat van de corporatiesector

Met de jaarlijkse Staat van de corporatiesector publiceert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) informatie over belangrijke ontwikkelingen in de sector. Zij informeert hiermee de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Tweede Kamer, politici, beleidsmakers, sector en stakeholders. Ook brengt de Aw in de Staat onderwerpen onder de aandacht die belangrijk zijn voor het functioneren van het stelsel, ofwel de corporatiesector.  

De Aw stelt de Staat op vanuit haar verantwoordelijkheid voor het stelsteltoezicht. De verantwoordelijkheid voor het stelseltoezicht heeft de Aw op grond van de Woningwet.

Waarop is de Staat gebaseerd?

De Aw baseert de Staat deels op analyses van financiële en volkshuisvestelijke gegevens die de corporaties aanleveren. Hoeveel nieuwbouw is er gerealiseerd, hoe is de woningvoorraad samengesteld en hoe staat de sector er financieel voor? Daarnaast worden bevindingen uit onderzoek van de Aw of derden in de Staat betrokken. Zoals onderzoeken naar de leefbaarheid in corporatiewijken.

Bij de Staat van de corporatiesector verschijnt de bijlage Onderzoeksrapport. In deze bijlage vindt u de winst- en verliesrekening, de Balans van de sector en verdere achtergrondinformatie van analyses uit de Staat.

In 2019 maakt de Aw de eerste Staat van de corporatiesector. Deze verscheen begin 2020. De voorloper van de Staat is het Sectorbeeld. Daar lag de focus vooral op de financiële ontwikkelingen in het stelsel.

Staat van de corporatiesector 2021

Er is een steeds groter tekort aan sociale huurwoningen.
Hierdoor hebben niet alle mensen met een laag inkomen een fijne woning.
Dus, er moet meer gebouwd worden.
Maar waarom is dit voor woningcorporaties zo lastig?
De Autoriteit woningcorporaties is toezichthouder op de corporatiesector.
Zij ziet dat corporaties wel meer wíllen bouwen, maar niet altijd kunnen.
Er zijn verschillende redenen waarom bouwen lastig is...
zoals personeelstekort, dure bouwmaterialen en stikstofuitstoot.
Daarnaast hebben de corporaties bouwgrond nodig...
maar die is vaak duurder dan ze kunnen betalen.
Ook moeten ze vaak lang wachten op een vergunning van de gemeente.
Gemeenten en de Rijksoverheid kunnen corporaties helpen om meer te bouwen.
Gemeenten kunnen in hun woonbeleid kiezen voor meer woningbouw door corporaties.
Ze kunnen stimuleren dat corporaties betaalbare bouwgrond krijgen...
en ze kunnen ervoor zorgen dat de vergunningen sneller afgegeven worden...
zodat de corporaties aan de slag kunnen.
De Rijksoverheid kan snel kiezen voor nieuwe, grote bouwlocaties en subsidies.
En corporaties kunnen duidelijker zijn.
Door in hun plannen alleen het aantal woningen te noemen dat ze écht verwachten te bouwen.
Goede afspraken met gemeenten zijn daarbij belangrijk.
De Autoriteit Woningcorporaties roept gemeenten, Rijksoverheid en corporaties op om in actie te komen.
Zo kunnen zoveel mogelijk mensen een fijne woning krijgen.
Wil je meer weten?
Lees de Staat van de corporatiesector op ilent.nl/staatcorporatiesector.