Wet- en regelgeving AEEA

Verwerkers van gescheiden ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE/AEEA) moeten deze verwerken volgens verwerkingseisen. Deze eisen staan in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De verwerkingseisen gelden voor elektrisch of elektronisch afval van zowel bedrijven als van huishoudens.

Bijna alle elektr(on)ische apparatuur valt onder de Regeling en moet volgens deze verwerkingseisen worden verwerkt. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo valt verlichtingsapparatuur wel onder de regeling, maar zijn gloeilampen uitgezonderd. Valt een apparaat onder de regeling, dan moet dat apparaat in zijn geheel volgens de verwerkingseisen worden verwerkt. Het doet er dan niet toe of het apparaat veel of weinig elektr(on)ische componenten bevat.

Cenelec 50625 conformiteitsverklaring

U moet als verwerker voldoen aan de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Hierbij moet u een conformiteitsverklaring hebben van de WEEELABEX-organisatie. En u moet kunnen aantonen dat u werkt volgens de eisen van de Cenelec 50625-standaard. Denk hierbij aan de kwaliteit van verwerking of het omgaan met schadelijke stoffen. Maar ook bijvoorbeeld aan een goede registratie en monitoring. 

Er zijn 5 verschillende verwerkingssituaties, ook wel benoemd als type 0 tot en met type 4. In de praktijk worden vooral voor type 1 en type 2 conformiteitsverklaringen afgegeven. Type 1 heeft betrekking op de hele of gedeeltelijke handmatige ontmanteling of verwijdering van schadelijke stoffen uit WEEE. Type 2 heeft betrekking op het machinaal verwerken van WEEE of specifieke handmatige handelingen. De volledige of gedeeltelijke verwijdering van schadelijke stoffen hoort daarbij. Type 3 voor geavanceerde mechanische verwerking, komt in Nederland weinig voor.

WEEELABEX treatment standard

Op een afgegeven Cenelec 50625-verklaring staat altijd dat de verklaring is afgegeven voor de 'WEEELABEX treatment standard'. Er bestaat soms verwarring met conformiteitverklaringen die worden afgegeven voor de 'WEEELABEX logistic standard'. Als dit laatste op het certificaat staat, gaat het niet om een verklaring zoals die volgens de Regeling verplicht is.

Voorwaarden van de verklaring

De verklaring staat op naam van een bedrijf (verwerkergebonden) en geldt voor een bepaalde verwerkingslocatie (locatiegebonden) en voor de verwerking van een bepaalde WEEE-stroom. Het hoeft dus niet zo te zijn dat als een verwerker over een verklaring beschikt, deze op álle WEEE-stromen van toepassing is. Een verwerker of verwerkingslocatie mag ook niet een verklaring van een andere verwerker of andere verwerkingslocatie gebruiken.

Op de website van WEEELABEX staat een actueel overzicht van verwerkers met een conformiteitverklaring, het type verwerking en de WEEE-stroom waarvoor de verklaring is afgegeven.

Verwerkingshandelingen waarvoor certificeringsplicht geldt

U moet gecertificeerd zijn als er sprake is van verwerking van WEEE. Er is al snel sprake van verwerking. Maar niet in alle situaties is het verwerkingsproces certificeerbaar.

Dit is het geval bij zogenaamde Type 0-verwerking: handmatige verwerking zonder depollutie. Van verwerkers die alleen deze verwerkingshandelingen uitvoeren kan dan ook (nog) niet verwacht worden dat zij over een conformiteitsverklaring beschikken.

Verwerkingshandelingen die wél cerificeringsplichtig zijn:

  • depollueren: verwijderen van in Bijlage VII van de richtlijn genoemde stoffen;
  • demonteren van elektromotoren uit afgedankte wasmachines;
  • demonteren uit oude cv-ketels van onderdelen en metalen;
  • demonteren en vernietigen (vaak uit veiligheidsoverwegingen) van harde schijven of andere onderdelen uit afgedankte computers;
  • verwijderen van printplaten uit WEEE;
  • pletten, met een grijper kapot knijpen, shredderen of knippen van schroot waarin WEEE zit.

Hele apparaten maar ook een samenstel van componenten dat nog doorgaat als apparaat, dienen volgens de Cenelec 50625-standaard te worden verwerkt. Wanneer een bedrijf WEEE/AEEA verwerkt waarvan enkele componenten ontbreken, zoals een printplaat of een motor, dan gaat het nog steeds door voor een apparaat. Verwerking daarvan moet dan volgens de standaard gebeuren

Handelingen waarvoor WEEELABEX níet geldt

Er is geen sprake van verwerking van elektr(on)ische apparaten als er alleen sprake is van reparatie van het apparaat of het upgraden daarvan. Zoals bij het vervangen van een harde schijf uit een computer door een grotere schijf. Het maakt hierbij niet uit of het apparaat teruggaat naar de oorspronkelijke eigenaar of na reparatie op de markt wordt gezet ('refurbishment').

Ook het (uit)sorteren van WEEE in verschillende typen apparaten wordt niet als verwerking in de zin van de Regeling beschouwd en is daarom niet certificeringsplichtig.

Ontvangt en verwerkt een bedrijf deelstromen uit de recycling van WEEE die geen zelfstandige functie hebben, zoals een stroom printplaten of kunststoffen afkomstig van WEEE? Ook dan is er geen sprake van de verwerking van WEEE en geldt de certificeringsplicht niet. Het bedrijf moet wel bevoegd zijn dergelijke afvalstoffen te accepteren en moet voldoen aan (verwerkings)eisen die door andere wetgeving aan het bedrijf zijn gesteld. Het bedrijf (de recycler) waarin eerder in de keten deze deelstromen zijn ontstaan, moet wel aan de WEEELABEX-eisen voldoen.