Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht. In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 5 soorten producten;

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten en importeurs die als eerste een product (van de 5 soorten producten hierboven) op de Nederlandse markt brengen zijn verantwoordelijk gesteld om een logistiek systeem op te zetten voor het afvalbeheer en ook om de financiering hiervan te organiseren.

Een bedrijf dat producentenverantwoordelijkheid heeft moet voor batterijen en accu's, autowrakken en autobanden een mededeling of melding doen bij Rijkswaterstaat.

Voor elektr(onische) apparatuur is registratie bij het Nationaal (W)EEE Register verplicht (individueel of collectief).

De ILT houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de verschillende productbesluiten. Tot die verplichtingen horen onder andere de verplichte registratie (toezicht op free-riders) en het behalen van de verplichte inzamel- en hergebruikdoelstellingen. De ILT verlegt geregeld het accent van het toezicht. De keuze voor een ‘thema’ meldt de ILT in haar jaarplannen.

Volg voor meer informatie over toezicht en handhaving de bovenstaande links naar het betreffende besluit.

Rijkswaterstaat

Op Afvalcirculair (Rijkswaterstaat) staat ook informatie over de productbesluiten (elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, autowrakken, autobanden, verpakkingen) en algemeen verbindend verklaringen (avv).

Adres Rijkswaterstaat Leefomgeving

Rijkswaterstaat Leefomgeving – Afval en Materialen
Vestiging Utrecht
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

E-mail: besluiten@rws.nl

Bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat kunt u terecht met  vragen over de uitvoering van afvalbeleid.