Melden ongewone voorvallen en rapporten

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden aan het Wabo - bevoegd gezag

Artikel 17.2 Wet milieubeheer

Vaak is dit de uitvoeringsdienst van de gemeente of de provincie. Voor de melding kunnen bedrijven gebruik maken van een vragenlijst die ingaat op al de onderwerpen waarover informatie moet worden gegeven. Op basis van de melding kan het bevoegd gezag een onderzoek instellen.

Bevoegd gezag direct melden

Het bevoegd gezag moet de meldingen direct doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), indien nodig voorzien van extra informatie. U kunt een ongewoon voorval melden met het formulier Melding ongewone voorvallen Wm art. 17.2.

Melding, analyse en lering

Ernstige/bijzondere ongewone voorgevallen worden door de ILT gevolgd en de hieruit te trekken lessen worden benut voor de adviestaak, teruggelegd bij het bevoegd gezag en kunnen aanleiding vormen voor een beleidssignaal dan wel kan leiden tot een interventie.

Door analyses uit te voeren van meldingen van ongewone voorvallen  komt informatie beschikbaar van de meest voorkomende ongewone voorvallen en de oorzaken en gevolgen hiervan. Deze informatie is zowel beschikbaar voor de taak van de Inspectie (o.a. advisering, toezicht – ook in kader IBT - en opsporing) als extern (bijv. input voor de Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven).