Behouden erkenning

Zodra de erkenning wordt verleend, wijst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intern een toezichthouder aan. Deze toezichthouder is aan de ene kant het aanspreekpunt voor het bedrijf. Aan de andere kant beoordeelt de toezichthouder in hoeverre het bedrijf blijft voldoen aan de voorwaarden waaronder de erkenning is verleend. De ILT voert hiervoor onder meer regelmatig on-desk en on-site onderzoeken uit. Zowel de EU-bedrijfserkenningen als de nationale bedrijfserkenningen zijn onbeperkt geldig. Als uit de inspecties blijkt dat een organisatie afwijkt van de regelgeving, zal de inspectie herstelacties voorschrijven. Als de luchtvaartveiligheid in gevaar komt, kan de inspectie de erkenning geheel of gedeeltelijk schorsen of intrekken.

Uitbreiding en overige wijzigingen van bedrijfserkenning

Een erkenning is toegespitst op het bedrijf. De activiteiten waarvoor het bedrijf erkend is, staan specifiek op het Bewijs van Erkenning en het bijbehorende Aanhangsel vermeld. Als een bedrijf deze activiteiten wil uitbreiden of beperken, moet het opnieuw een aanvraag indienen bij de ILT. Dit geldt ook als het bedrijf wijzigingen wil aanbrengen, zoals een andere of additionele locatie, wijzigingen in personeel of procedures. Hierbij geldt dezelfde aanvraagprocedure als bij het verkrijgen van een eerste erkenning. De inspectie zal vervolgens hetzelfde proces doorlopen. De diepgang van de inspectie is afhankelijk van de omvang van de wijziging en de invloed hiervan op de organisatie.

Voor het wijzigen van de erkenning geldt de Regeling tarieven transportsectoren/luchtvaart.

Meer informatie over het wijzigingsproces staat in de brochure Erkenning luchtvaarttechnische bedrijven.

Aanvullende privileges

Een CAMO kan de volgende aanvullende privileges verkrijgen: 

 • Goedkeuren van onderhoudsprogamma en iedere wijziging daarop (Aircraft Maintenance Programme) namens de autoriteit. 
  Dit is de zogenaamde indirect approval procedure. De CAMO kan dit privilege verkrijgen na indienen van een beschreven procedure in het CAME  en nadat ILT heeft beoordeeld dat de CAMO de onderhoudsprogramma’s naar behoren heeft aangepast. De ILT verleent dan goedkeuring. Zie voor meer informatie over het indirect approval privilege hoofdstuk 2 van het Informatiepakket onderhoudsprogramma’s.
 • Airworthiness Reviews uitvoeren en bij een positief resultaat een Airworthiness Review Certificates (ARC’s) uitgeven, verlengen, of aanbevelen. 
 • Permits to Fly (PTF’s) uitgeven, op basis van goedgekeurde Flight Conditions
  Een voorwaarde voor dit privilege is dat de CAMO al het Airworthiness Review privilege heeft. Om het privilege voor Permit to Fly te krijgen, moet de CAMO aantonen dat het aan de voorwaarden voldoet van Part-M artikel M.A.711(c). Alleen na goedkeuring van de ILT en een vermelding op het CAMO certificaat, mag een CAMO het privilege toepassen.
 • Een aanvullend privilege voor het beheren van de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen die niet in een Europees lidstaat zijn geregistreerd en onder de AOC worden ingezet. Om het privilege te verkrijgen, moet de CAMO aantonen dat het aan de voorwaarden voldoet van Part-T. Alleen na goedkeuring van ILT mag de CAMO dit privilege toepassen.
 • Nationale erkenning voor: 
  • Het beheren van luchtvaartuigen met een ICAO standaard of ICAO beperkt Bewijs van Luchtwaardigheid.
  • Het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een EASA-standaard-BvL, een EASA-beperkt-BvL dan wel een export-BvL voor een in Nederland geregistreerd luchtvaartuig en de daarbij behorende verklaringen.