Privilege voor Airworthiness Review

Met het Airworthiness Review privilege (ARC privilege) mag een CAMO Airworthiness Reviews uitvoeren en op basis daarvan (een aanbeveling tot afgifte van) een Airworthiness Review Certificate uitgeven. Om het ARC privilege te verkrijgen, moet de CAMO aantonen dat het aan de voorwaarden voldoet van Part-M Subpart I cq Part-CAMO.

Eisen ARC privilege

Voor de initiële afgifte van het ARC privilege onderzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de CAMO door het uitvoeren van: 

 • Een administratief onderzoek op het CAME en de voorgedragen Airworthiness Review Staff op basis van de ingeleverde EASA Form 4.
 • Een Airworthiness Review door de voorgedragen Airworthiness Review Staff onder supervisie van de ILT. 

Als de CAMO voldoet aan de voorwaarden en de Airworthiness Review naar tevredenheid van de ILT is uitgevoerd, geeft de ILT een aangepast CAMO Certificaat af met ARC privilege markering en een brief met acceptatie van de Airworthiness Review Staff.

Acceptatie nieuwe Airworthiness Review staff

De CAMO kan een aanvraag indienen voor acceptatie van ander personeel als Airworthiness Review Staff. De voorgedragen Airworthiness Review Staff zal een Airworthiness Review onder supervisie naar tevredenheid van de ILT moeten uitvoeren. Als de CAMO een goedgekeurde procedure heeft in het CAME, dan mag de CAMO zelf de supervisie van de beoogde Airworthiness Review Staff uitvoeren en een aanbeveling naar de ILT meesturen. Deze procedure moet de volgende elementen bevatten: 

 • In CAME 4.1 staat de procedure voor de supervisie door eigen Airworthiness Review Staff, inclusief criteria voor het slagen, vastlegging en afgeven verklaring. Richtlijnen voor assessments staan in Appendices to AMC to PART-66, Appendix III Evaluation of the competence: assessment and assessors .
 • De persoon die supervisies mag doen en een verklaring daarvoor mag opstellen, is een al geaccepteerde Airworthiness Review Staff met ruime ervaring in het uitvoeren van  Airworthiness Reviews. In CAME 5.2 Lijst met Airworthiness Review Staff is deze persoon expliciet aangemerkt.
 • De Airworthiness Review Staff ondertekent het Airworthiness Review Rapport onder supervisie, inclusief een mede paraaf van de onder punt 2 genoemde Airworthiness Review Staff.
 • De verklaring die naar de ILT wordt verstuurd bevat een verklaring van de persoon genoemd onder punt 2 waarin staat dat de beoogde Airworthiness Review Staff naar tevredenheid een Airworthiness Review heeft uitgevoerd inclusief vermelding van:
  • Naam van de beoogde Airworthiness Review Staff.
  • Luchtvaartuig type/model en registratie.
  • Datum van/tot wanneer de review heeft plaatsgevonden en plaats.
  • Verwijzing naar rapport nummer voor details van de Airworthiness Review.
  • Een kopie van het genoemde Airworthiness Review rapport.
  • Naam en ondertekening van de onder punt 2 genoemde persoon.

Door goedkeuring te geven op het CAME 4.1 en 5.2, geeft de ILT goedkeuring aan de genoemde procedure. Het privilege om gebruik te mogen maken dan deze procedure vervalt als:

 • De onder punt 2 genoemde persoon het bedrijf verlaat of geen ARC staff is in het bedrijf.
 • Blijkt dat er ten onrechte een verklaring zoals bedoeld is in punt 4 is afgegeven.

Airworthiness Review Certificate

Met behulp van het formulier ARC EASA Form 15b kan een CAMO de organisatiespecifieke ARC opstellen. U vindt dit formulier hieronder.