Toezicht op legionella

De ILT voert inspecties uit bij eigenaren en gebruikers van collectieve drinkwatervoorzieningen die drinkwater aan derden leveren. De ILT controleert tijdens zo’n inspectie of zij de regels uit het Drinkwaterbesluit naleven. Eigenaren moeten zorgen voor een goed legionellabeheer. Zo kunnen zij voorkomen dat de legionellabacterie kan groeien in de drinkwaterinstallatie.

Welke collectieve drinkwaterinstallaties de ILT controleert vindt u op de hoofdpagina over het onderwerp legionella. Heeft u een eigen waterwinning? Lees dan ook de informatie over de regels voor eigen drinkwaterwinning.

Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven de taak om de veiligheid van drinkwaterinstallaties te controleren. Als de drinkwaterbedrijven tijdens controles tekortkomingen constateren, dan melden zij dat aan de ILT. De ILT kan dan ingrijpen. 

Waarop inspecteert de ILT?

De inspecties van de ILT richten zich op de volgende onderwerpen:

 • Risicoanalyse
  Het nagaan van de kans op een ongewenste gebeurtenis.
 • Beheersplan
  Plan waarin voor een organisatie is aangegeven, welke beheerstaken uitgevoerd moeten worden om te voorkomen dat de legionellabacterie kan groeien.
 • Het uitvoeren van eenmalige maatregelen voor een veilige drinkwaterinstallatie.
 • Monsterneming
  Controle op de uitvoering van de halfjaarlijkse monsterneming naar de aanwezigheid van legionellabacteriën.
 • Melden
  Het verplicht melden van een normoverschrijding aan de ILT als er meer dan 1000 kve/ltr aan legionellabacteriën in het drinkwater aanwezig is.

Wat een eigenaar van een collectieve drinkwatervoorziening op het gebied van legionellapreventie moet doen, heeft de ILT beschreven in het informatieblad Legionella uw zorg?!

Wijziging Drinkwaterbesluit per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is het Drinkwaterbesluit gewijzigd. De reikwijdte is aangepast voor:

 • Zelfstandige behandelcentra (privéklinieken) waar patiënten worden opgenomen met nachtverblijf, deze komen er bij. 
 • Ook zijn toegevoegd: gebouwen die zijn ingericht als sauna met én zonder zwembad (bassin). Het gaat om sauna's die continue in gebruik zijn. Een saunacabine die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de kleedkamer van een sporthal telt niet mee.
 • De definitie van een recreatieverblijf (voorheen recreatiewoning) is gewijzigd. Het gaat nu om alle recreatieverblijven die bedrijfsmatig worden verhuurd. Sommige recreatieverblijven zijn uitgezonderd. Dit zijn recreatieverblijven met een eenvoudige drinkwaterinstallatie die rechtstreeks is aangesloten op het distributienet van het drinkwaterbedrijf. Een eenvoudige installatie bestaat meestal uit een stelsel van leidingen met aansluitpunten voor een keuken, één of twee badkamers en toiletten, enkele wastafels en de warmwatertapvoorziening.
  Bestaat de drinkwaterinstallatie uit een of meerdere brandslanghaspels, vanwege de oppervlakte van de recreatiewoning, is dit geen eenvoudige drinkwaterinstallatie. Dat geldt ook bij de aanwezigheid van een bubbelbad (jacuzzi). In die gevallen moet je wel voldoen aan de plicht tot legionellapreventie.

Ga voor de precieze afbakening naar artikel 35 Drinkwaterbesluit.

Overgangstermijn

Voor sauna's en zelfstandige behandelcentra geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024. Voor recreatieverblijven geldt geen overgangstermijn. 

Voorkom besmetting met legionella

Bent u eigenaar van een bedrijf? Deze video legt uit wat u moet doen om besmetting met legionella te voorkomen.

(Een animatie. Op een dak staat: Hotel.)

VOICE-OVER: Toen ik net begon, was alles op orde.
De ketel gloednieuw en de drinkwaterinstallatie volgens de regels aangelegd en beheerd.
Zo hoort dat tenslotte bij bedrijven die drinkwater en douches aan anderen beschikbaar stellen.

(Op een boek staat: Legionella.)

Helaas komt in de drukte legionellapreventie nog weleens onder op de stapel en dat kan echt niet.
Want elk jaar lopen honderden mensen een legionellabesmetting op.
Mensen overlijden er zelfs aan.
Actief beheer van een drinkwaterinstallatie is cruciaal.

(Een kaft met 'Wetboek' erop.)

Daarom heeft de overheid voorschriften opgesteld.
En kijkt de Inspectie Leefomgeving en Transport of iedereen zich hieraan houdt.
Zo weten alle bedrijven en instellingen die onder deze regelgeving vallen wat ze aan preventie moeten doen.
Kijk, dat ziet er beter uit.
Dit willen we bereiken.
Waar moet je bijvoorbeeld op letten?
Hier hadden we een doucheruimte die even niet werd gebruikt, en te veel spullen.
Handig als tijdelijke opslag, maar een risicovolle situatie.
Want wanneer je de douche weer in gebruik neemt, heeft het water lang stilgestaan en stilstaand water is een feestje voor de legionellabacterie.
Spoel je leidingen dus regelmatig door.

(De bacterie verdwijnt. Het hotel staat in de steigers.)

Dit is niet het enige waar je op moet letten.
Neem deze verbouwing.
Dit wordt al mooi, hè?
Maar let op. Bij een verbouwing worden leidingen vaak verlegd of verlengd.
Er ontstaat zo een nieuwe situatie met mogelijk nieuwe risico's.
Zo mag een leiding waar koud water doorheen stroomt, absoluut niet opwarmen.
Houd dus voldoende afstand tot warme plekken, zoals een sauna of verwarming.
En ben je weer in bedrijf, neem dan de volgende stappen.

(Een man houdt een boek open.)

Laat de risico's goed in kaart brengen een plan voor beheersmaatregelen opstellen en laat watermonsters nemen en analyseren.
Noteer de uitgevoerde beheertaken en de resultaten daarvan in een logboek.
En zijn er besmettingen in het drinkwater meld dit dan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en neem de juiste beheersmaatregelen.
Zo neem je je verantwoordelijkheid en weet je dat je preventie op orde is.
Wel zo veilig.
Wil je meer weten over legionellapreventie download het infoblad op de website van de ILT.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.ilent.nl. Onderwerp: Water, bodem en legionella.)

Voor de ILT is het maatschappelijk effect van haar werk belangrijk. Dat doet de inspectie door toezicht te houden op basis van informatie. Daarbij gaat het dan onder meer om een analyse van de grootste risico’s bij legionellapreventie en ontwikkelingen op het gebied van beheerstechnieken om de legionellabacterie te bestrijden. In deze ontwikkeling past het toezicht door themaonderzoeken bij doelgroepen waar naar het inzicht van de ILT de grootste risico’s zijn.