Eigen winning en collectieve installaties

Naast drinkwaterbedrijven zijn er in Nederland collectieve installaties voor drinkwatervoorziening. Maar ook eigen winning van drinkwater komt voor, bijvoorbeeld bij recreatieparken, brouwerijen en sauna's. Ook voor deze bedrijven en instellingen gelden de eisen voor risicoanalyse en meetprogramma’s in de Drinkwaterregeling.

Aanvraag goedkeuring meetprogramma en risicoanalyse

Voor eigen winning van drinkwater of levering van drinkwater via een collectief leidingstelsel is een goedgekeurd meetprogramma vereist. Het meetprogramma geeft aan waar de leverancier van het drinkwater stoffen moet meten. De eigenaar van de collectieve installatie of eigen winning past het meetprogramma aan zodra er wijzigingen optreden in de situatie of na evaluatie. Gaat het om eigen winning, dan keurt de ILT het meetprogramma eenmaal in de 5 jaar.

Vraag goedkeuring voor een meetprogramma aan bij de ILT met het digitale formulier Aanvraag goedkeuring meetprogramma eigen winning.

Meldt u namens een Nederlandse organisatie? Dan kunt u deze aanvraag ook doen via het webportaal MijnILT. Let op: Om gebruik te maken van MijnILT moet u als organisatie inloggen met eHerkenning.

Eigenaren van eigen installaties zijn niet wettelijk verplicht een risicoanalyse te doen, maar mogen dat wel. Ook deze risicoanalyse moet de ILT eenmaal in de 5 jaar goedkeuren. Het meetprogramma wordt gebaseerd op de risicoanalyse. In de Drinkwaterregeling artikelen 10 en 10a staan de eisen voor het meetprogramma en de risicobeoordeling.

Aanvraag ontheffing vanwege afwijkende waterkwaliteit

Soms kan de eigenaar van een collectieve watervoorziening (collectief leidingnet), of van een installatie voor eigen winning, een ontheffing aanvragen bij de ILT. Bijvoorbeeld als de kwaliteit van de grondstof of het geleverde drinkwater afwijkt van de wettelijke kwaliteitseisen. Deze ontheffing is nodig om toch drinkwater te mogen leveren. Het drinkwater bevat bijvoorbeeld een verhoogd gehalte van een bepaalde stof. Of het gaat om grondwater of oppervlaktewater dat de grondstof vormt voor drinkwater.

Doel van de beschikking Regelgeving

Ontheffing kwaliteitseisen oppervlaktewater

Drinkwaterwet artikel 22.3; Drinkwaterregeling artikel 16.3

Langdurende ontheffing kwaliteitseisen drinkwater

Drinkwaterwet artikel 21.5; Drinkwaterbesluit artikel 28

Andere aanvragen

Andere aanvragen voor ontheffing, toestemming en goedkeuring komen zelden voor bij een collectieve watervoorziening of bij eigen winning. Er is één aanvraagmogelijkheid voor overige aanvragen. Gebruik hiervoor het digitale formulier Aanvraag drinkwater. Meldt u namens een Nederlandse organisatie? Dan kunt u deze aanvraag ook doen via het webportaal MijnILT. Let op: Om gebruik te maken van MijnILT moet u als organisatie inloggen met eHerkenning.