Afgewerkte olie inzamelen

Afgewerkte olie is smeerolie of systeemolie die ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik. Deze olie komt met name vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen. Om illegaal en milieugevaarlijk handelen tegen te gaan, schrijft de overheid voor dat afgewerkte olie op een hoogwaardige wijze moet worden verwerkt tot basisolie.

Een verdere uitwerking van het begrip afgewerkte olie is te vinden in het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia).

Inzameling alleen door erkende inzamelaars

Voor het inzamelen van afgewerkte olie is een vergunning nodig. Als inzamelaar vraagt u deze vergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wilt u zich als particulier of als bedrijf ontdoen van afgewerkte olie? Dit afval mag u alleen afgeven aan bedrijven die over een inzamelvergunning voor afgewerkte olie beschikken. Bekijk het overzicht van de erkende inzamelaars.

Toezicht en handhaving

De ILT houdt toezicht op de uitvoering van het Bia. Het inzamelen van afgewerkte olie zonder vergunning is een overtreding en een strafbaar feit. De ILT kan hier zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk tegen optreden.