Aanvragen en wijzigen inzamelvergunning afvalstoffen (Bia)

Als u van plan bent afvalstoffen in te gaan zamelen, heeft u een inzamelvergunning nodig. Inzamelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen binnen Nederland moeten een inzamelvergunning hebben voor: afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval, en scheepsafvalstoffen. Deze Bia-vergunning kunt u aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De regels voor de vergunningverlening staan in het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia).

Voor welke afvalstoffen geldt de inzamelvergunning?

Afgewerkte olie

Het gaat om afgewerkte olie die niet als klein gevaarlijk afval of als scheepsafvalstof is te classificeren. De afvalstoffen komen vrij bij landactiviteiten (niet-scheepsgerelateerd) en worden in hoeveelheden groter dan 200 liter afgegeven.

Klein gevaarlijk afval

Het gaat om klein gevaarlijk afval dat valt onder een van de volgende 6 categorieën. Voor de categorieën 1 tot en met 5 geldt dat het afvalstoffen betreft in een hoeveelheid maximaal 200 kilogram per afvalstof per afgifte:

 1. Laboratoriumchemicaliën.
 2. Amalgaamhoudend afval uit de tandheelkunde.
 3. Afvalstoffen afkomstig van de toepassing van verven, lakken, beitsen en andere soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen.
 4. Fotografisch gevaarlijke afvalstoffen.
 5. Zuren, logen, galvanische en etsbaden die in bepaalde toepassingen zijn gebruikt.
 6. Afgewerkte olie in verpakking en in een hoeveelheid maximaal 200 liter per afgifte.

Scheepsafvalstoffen

Het gaat om afvalstoffen die bij het in bedrijf zijn van een schip of het onderhoud van een schip aan boord ontstaan. Het gaat om de volgende 3 categorieën:

 • Bilgewater, afgewerkte olie en overige olie- en vethoudende afvalstoffen.
 • Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij reinigingswerkzaamheden. Andere gevaarlijke afvalstoffen.

Voor afvalstoffen die als niet-gevaarlijk zijn te classificeren én die niet onder de eerste categorie vallen, geldt dus geen inzamelvergunningplicht.

Een Bia-vergunning aanvragen

Wijzigen inzamelvergunning

Verandert er iets met het inzamelen van de afvalstoffen nádat de inzamelvergunning is afgegeven? Afhankelijk van de wijziging die u wilt, volgt u 1 van de volgende procedures:

 • Reguliere procedure
 • Uitgebreide procedure
 • Mededeling

Reguliere procedure bij wijziging inzamelvergunning

Leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor een doelmatig beheer van afvalstoffen? Dan is de korte, reguliere procedure van toepassing op de aanvraag. In de afgegeven inzamelvergunning zijn voorschriften opgenomen over welke veranderingen vallen onder de reguliere procedure voor wijzigingen, zoals beschreven in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

U mag pas volgens de verandering handelen als de ILT een besluit heeft afgegeven zij instemt met de aanvraag en nadat dat besluit in werking is getreden. De verwachte doorlooptijd hiervan is 8 weken.

Reguliere wijziging inzamelvergunning aanvragen

Uitgebreide procedure bij wijziging inzamelvergunning

Leidt de verandering wél tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu? Dan is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit is hetzelfde proces als aanvraagproces.

Een voorbeeld van zo’n wijzing met andere of grote nadelige gevolgen is een vergunninghouder die scheepsafvalstoffen wil toevoegen aan zijn inzamelvergunning voor klein gevaarlijk afval.

Is het niet duidelijk of een reguliere of een uitgebreide procedure van toepassing is? Dan kunt u altijd contact opnemen met de ILT.

Mededeling bij wijziging inzamelvergunning

In de afgegeven inzamelvergunning kan een voorschrift staan, waarin staat dat u voor bepaalde veranderingen een schriftelijke mededeling moet indienen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een ander inzamelmiddel wordt ingezet of als er sprake is van een calamiteit. U dient dit in via het formulier Mededeling inzamelvergunning.

Op een mededeling volgt géén besluit van de ILT. U krijgt wel een bevestiging per e-mail als de ILT de mededeling accepteert. Pas nadat de ILT deze bevestiging heeft gestuurd, mag u volgens de verandering handelen. Er is geen wettelijke termijn van toepassing voor het afgeven van een bevestiging, maar de ILT probeert dit binnen 3 werkdagen af te geven.