Informatie voor kandidaten

U bent voorgedragen als bestuurder of commissaris van een woningcorporatie. De corporatie zal in verband daarmee een melding doen bij de Aw om de wettelijk verplichte zienswijze geschiktheid- en betrouwbaarheid te ontvangen.

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.

De Aw streeft er naar zo veel mogelijk meldingen te beoordelen op basis van schriftelijke informatie (‘on desk’). De Aw nodigt u echter  in principe altijd uit voor een gesprek bij een voorgenomen benoeming tot bestuurder of voorzitter Raad van Commissarissen (RvC). Ook gebeurt dit bij een toetredende commissaris zonder toezichtservaring in het publieke domein en bij een woningcorporatie onder verscherpt toezicht. Daarnaast is een gesprek aan de orde wanneer de ontvangen stukken onvoldoende beeld geven over uw geschiktheid en betrouwbaarheid. Soms is een tweede gesprek nodig.

Het toetsingsgesprek

In het kader van de geschiktheid en betrouwbaarheidstoets kan de Aw u uitnodigen voor een toetsingsgesprek, om meer informatie over u te krijgen. Dit kan betrekking hebben op zowel uw geschiktheid als betrouwbaarheid. Het toetsingsgesprek vindt plaats bij de Aw en duurt ongeveer anderhalf uur. Er zijn twee of drie medewerkers van de Aw bij aanwezig.

Een bestuurder wordt in dit gesprek getoetst op de volgende competenties: authenticiteit, besluitvaardigheid, integriteit en moreel besef, leiderschap, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, overtuigingskracht, resultaat- en klantgerichtheid, samenwerkingsvermogen, vakinhoudelijke kennis en visie, en zelfreflectie.

Een commissaris wordt getoetst op de competenties authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helikopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) en zelfreflectie.

Bij de beoordeling worden de aard en zwaarte van de functie alsmede de aard en omvang van de werkzaamheden van de woningcorporatie in overweging genomen. Van u wordt verwacht dat u uw competenties illustreert aan de hand van concrete voorbeeldsituaties en uw rol in deze situaties.

Toets Geschiktheid en Betrouwbaarheid

VOICE-OVER: U bent voorgedragen als bestuurder of commissaris van een woningcorporatie. Voordat u kunt worden benoemd of herbenoemd wordt u door ons, de Autoriteit woningcorporaties, getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

(Een animatie.)

De woningcorporatie levert hiervoor een digitaal dossier aan waarin uw kwaliteiten, competenties en betrouwbaarheid worden toegelicht.
Een volledig en goed onderbouwd dossier draagt bij aan een vlotte behandeling.
Als wij op basis van deze informatie en ons eigen onderzoek uw geschiktheid en betrouwbaarheid als voldoende beoordelen kunnen we een positieve zienswijze afgeven.

(Op een dossier staat: Positief.)

We kunnen u ook eerst uitnodigen voor een gesprek.
Dit gebeurt steekproefsgewijs en in bijzondere gevallen.
In een open gesprek met twee of drie van onze medewerkers krijgt u de gelegenheid om uw kennis, ervaring en competenties kracht bij te zetten.
Eventueel volgt een tweede gesprek.
Het is verstandig dat u zich goed op dit gesprek voorbereidt en weet welke competenties van u als bestuurder of commissaris worden gevraagd.
We willen graag dat u de competenties illustreert aan de hand van concrete voorbeeldsituaties.
We streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn een zienswijze te geven.
De wettelijke termijn hiervoor is vier weken.
Deze termijn gaat lopen zodra wij het complete dossier hebben ontvangen en kan met maximaal vier weken worden verlengd.
Een zienswijze kan ook negatief uitvallen.
Tegen een zienswijze kunt u of een andere belanghebbende bezwaar maken.
Als Autoriteit woningcorporaties dragen we er zo aan bij dat de corporaties geschikte en betrouwbare bestuurders en commissarissen selecteren, die ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Leefomgeving en Transport. Het beeldt wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.ilent.nl/autoriteitwoningcorporaties.)

Soms tweede gesprek nodig

Een tweede gesprek vindt plaats als tijdens het eerste gesprek niet de benodigde informatie is verkregen of wanneer behoefte bestaat aan een nadere toelichting. Voorafgaand aan een tweede gesprek wordt u geïnformeerd over de aanleiding.

Tijdsverloop toetsingen

De wettelijke termijn waarbinnen de Aw een zienswijze moet verstrekken is vier weken. Verlenging van de termijn is eenmaal mogelijk met maximaal vier weken. De Aw streeft ernaar op zo kort mogelijke termijn een oordeel te geven.

Deze infographic laat schematisch zien hoe de toets geschiktheid en betrouwbaarheid verloopt.