Eigen werken Rijkswaterstaat

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de wijze waarop Rijkswaterstaat haar eigen weg- en waterbouwwerken uitvoert. Het toezicht richt zich hoofdzakelijk op de naleving van de Waterwet, de Ontgrondingenwet, het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Activiteitenbesluit (Ab).

Bij elke inspectie controleert de ILT of is voldaan aan de voorschriften uit de Watervergunning en de Ontgrondingenvergunning. Ook kijkt de ILT naar de meldingen Blbi, Bbk en Ab en de algemene regels voor het gebruik van het waterstaatswerk. Verder houdt de ILT toezicht op de uitvoering van de projectplannen die Rijkswaterstaat opstelt voor de wijziging of aanleg van een waterstaatswerk.

Vergunning of melding

Veel activiteiten van Rijkswaterstaat vallen onder algemene regels. Rijkswaterstaat hoeft voor die activiteiten geen vergunning aan te vragen. Een melding bij de ILT is dan voldoende. Een melding of een vergunningaanvraag van een activiteit kan digitaal. Via bovenstaande links ziet u waar en hoe u een melding moet indienen. Twijfelt u of het gaat om een ‘eigen werk’ van Rijkswaterstaat? Neem dan vooraf contact op met de ILT.

Infographic toezicht op eigenwerken Rijkswaterstaat

Toezicht ILT op werken RWS