Toezicht en handhaving Rijkswaterstaat

De ILT houdt toezicht op de uitvoering van de eigen werken RWS. Het toezicht richt zich hoofdzakelijk op de naleving van de Waterwet, de Ontgrondingenwet, het Besluit Lozen buiten inrichtingen (Blbi), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Activiteitenbesluit (Ab).

Bij elke inspectie wordt gekeken of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde voorschriften. Daar onder wordt verstaan de voorschriften uit de Watervergunning en de Ontgrondingenvergunning, de meldingen Blbi, Bbk en Ab en de algemene regels voor het gebruik van het waterstaatswerk. Daarnaast houdt de ILT toezicht op de uitvoering van de projectplannen die RWS opstelt voor de wijziging van een waterstaatswerk.

Vergunning of een melding

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waardoor niet in alle gevallen een vergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is bij twijfel wel verstandig vooraf contact met de ILT op te nemen in geval het een 'eigen werk' van Rijkswaterstaat betreft.

Digitaal of op papier

De ILT heeft een grote voorkeur voor het ontvangen van alleen digitale meldingen en vergunningaanvragen. In sommige gevallen bestaat echter de mogelijkheid om ook op papier de melding te doen of een aanvraag in te dienen. In die gevallen kunt u het formulier naar ILT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag sturen. Aangeraden wordt om daarvoor eerst contact met de ILT op te nemen.