Bestuurlijke boete in het wegtransport

Naast de ILT zijn de politie en de Koninklijke Marechaussee aangewezen als toezichthouder voor de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Zij controleren of de wet en het besluit worden nageleefd. Wanneer sprake is van een overtreding die bestuurlijk beboetbaar is, dan maken zij een boeterapport op. Het Bureau Bestuurlijke Boete van de ILT kan vervolgens een boete opleggen.