Verantwoordelijkheid bij overtreding

Volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATBv) is de werkgever in de meeste gevallen verantwoordelijk en daardoor ook degene die uiteindelijk de boete krijgt. Voor sommige handelingen blijft de werknemer echter zelf verantwoordelijk.

Cautie

Als de overtreding aan u toegerekend kan worden, bent u niet verplicht om mondelinge vragen over de overtreding te beantwoorden. De toezichthouder moet u dit ook vertellen, formeel noemen we dit de cautie geven. U kunt natuurlijk altijd uw mening over de zaak geven. Als de overtreding u niet kan worden aangerekend bent u wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek door de toezichthouder.

Advocaat of andere gemachtigde inschakelen

Het is in het bestuursrecht niet verplicht om een advocaat of andere gemachtigde in te schakelen. U mag als burger zelf de procedure voeren tot aan de rechtbank toe. Het is in sommige gevallen wel verstandig om bijstand in te roepen van een deskundige.

Let op: Wanneer u iemand anders namens u laat optreden moet u hiervoor een schriftelijke machtiging geven. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat deze persoon namens u mag optreden.

Herstelmogelijkheid

Als er in het boeterapport of de beschikking fouten staan, zoals een verschrijving of een onjuist gespelde naam, dan is dat geen reden om de boete niet op te leggen. Het bestuursrecht staat toe dat onjuistheden in een aanvullend boeterapport of in de beschikking worden hersteld, tenzij er sprake is van een situatie wanneer u wordt belemmerd in uw verdediging (u in uw belang wordt geschaad).

Betaalwijze

Wanneer de Inspectie Leefomgeving en Transport een boetebeschikking gaat versturen, wordt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hiervan op de hoogte gesteld. Het CJIB stuurt vervolgens de acceptgiro. Het kan zijn dat de boetebeschikking en de acceptgiro niet op dezelfde dag op de mat vallen, maar meer dan een paar dagen verschil mag er niet zijn.

Geen vaste woon- of verblijfplaats

Als u of uw werkgever geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft dan valt u onder de regeling die is omschreven in artikel 10.16 van de Arbeidstijdenwet (ATW). In de praktijk betekent dit dat u de boete onmiddellijk moet betalen.

Bevel tot staken van de arbeid

Als de arbeids- en rusttijden worden overtreden, of als niet vastgesteld kan worden dat de arbeids- en rusttijden in acht zijn genomen, dan legt toezichthouder een bevel tot staken van de arbeid op. Hij doet dit om de ontstane onveilige situatie op te heffen. De formele beschikking van dit bevel wordt binnen een week aan de werkgever toegezonden. Dit omdat de bestuurder onder de verantwoordelijkheid van de onderneming en ten behoeve van de onderneming rijdt. Het negeren van het bevel is een misdrijf en kan een strafblad opleveren.

Naast het bevel tot staken van de arbeid wordt er ook een boeterapport opgesteld. Hiervoor geldt de procedure zoals op deze site uiteen gezet is. Dit levert soms verwarring op, omdat zowel tegen de boete als tegen het bevel (afzonderlijk) bezwaar kan worden gemaakt. Bezwaar tegen het bevel, heeft geen invloed op de boeteoplegging en heeft enkel kans van slagen wanneer het bevel ten onrechte is opgelegd.