Passenger Liability Certificaat

De eigenaar van een in Nederland teboekstaand zeeschip of de rompbevrachter van een zeeschip ingeschreven in het rompbevrachtingsregister dat is gecertificeerd voor het vervoer van meer dan 12 passagiers, is verplicht een verzekering of andere financiële zekerheid in stand te houden voor de dekking van de aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van een passagier. Dezelfde verplichting geldt voor zeeschepen in nationale vaart die ingezet worden in vaargebieden A,B,C,D.

De ILT geeft Passenger Liability Certificates uit die aantonen dat reders tegen voornoemde schade zijn verzekerd.

Procedure

Getoetst wordt of het zeeschip een Nederlands schip is. De gegevens van het schip zijn bekend bij de ILT. Verder wordt het afschrift van de overeenkomst tot verstrekking van financiële zekerheid getoetst. Hieruit blijkt de naam van degene die de financiële zekerheid verstrekt en de plaats waar diens hoofdkantoor is gevestigd, alsmede zo nodig, het kantoor waar deze zekerheid wordt verstrekt. Voorts dient vermeld te zijn het tijdstip waarop de financiële zekerheid ingaat en het tijdstip waarop deze eindigt

Hoe vraag ik het aan?

Gebruik voor de aanvraag van het Passenger Liability Certificate het formulier Aanvraag liability certificaat. Stuur een kopie van het verzekeringsbewijs (Blue Card) mee.

Als u meerdere aanvragen moet doen, volg dan de stappen uit de Handleiding formulieren opslaan en openen om dit te vergemakkelijken.

Kosten

Het tarief voor het Passenger Liability Certificate staat op de Tarievenpagina.

Doorlooptijd

Wanneer u uw aanvraag compleet en correct ingevuld en met alle gevraagde bijlagen indient, ontvangt u gemiddeld binnen 10 werkdagen het gevraagde certificaat.

Wetgeving

Het Passenger Liability Certificate wordt afgegeven op grond van de volgende wetgeving:      

Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het protocol van 2002 (Trb. 2011, 110) en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen. (Pb EU L 131).