Tarieven

In de Regeling tarieven transportsectoren / zeevaart staan tarieven van de certificering van zeeschepen.

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden brengt de ILT tarieven in rekening. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid  bij de tarieven is dat deze zoveel mogelijk kostendekkend in rekening worden gebracht.

Toelichting 

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Regeling  tarieven transportsectoren. Deze ministeriële regeling vervangt het oude tarievenstelsel. De eerdere tariefregelingen zijn technisch opnieuw ingericht tot 1 complete tariefregeling voor alle transportsectoren.  

De ingetrokken tariefregelingen zijn onder andere:
•    Regeling tarieven scheepvaart 2005
•    Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Enkele andere tariefregelingen verwijzen voortaan ook naar de Regeling  tarieven transportsectoren. Het gaat hierbij onder andere om:

•    Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
•    Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995