Security interpretaties en procedures

Het toezicht op de beveiliging van Nederlandse schepen is toebedeeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

International Ship & Port Facility Security-Code (ISPS-Code)

EU verordening 725/2004 is van toepassing op alle passagiersschepen, vrachtschepen groter dan 500 Gross Tonnage (GT) en zogenaamde Mobile Offshore Drilling Units. Dat geldt ook voor de ISPS Code en overige voorschriften van het International Maritime Organization. Deze vormen onderdeel van het veiligheidsverdrag SOLAS en hebben betrekking op uitrusting, opleiding en kwaliteit/zorgsysteem voor de beveiliging.

Security interpretaties en procedures

Onderstaand overzicht van interpretaties en procedures geldt voor in Nederland geregistreerde schepen. Voor informatie over in Aruba of de Nederlandse Antillen geregistreerde schepen kunt u contact op nemen met de betreffende autoriteiten van het land.
Een deel van deze interpretaties en procedures is inmiddels geformaliseerd in de Beleidsregel veiligheid zeeschepen.

Wijzigingen aan goedgekeurd SSP of Security equipment

Elke verandering aan goedgekeurde procedures, SSP's en aan Security Equipment, die effect heeft op de manier waarop het schip met security omgaat, moet voor uitvoering gemeld worden bij de betreffende RSO (die reeds heeft gekeurd). Deze beslist per geval of deze verandering is toegestaan en zo ja, of nadere inspectie noodzakelijk is, op grond van door de inspectie aangereikte richtlijnen bij wijziging van een goedgekeurd Ship Security Plan.

Neem voor nadere informatie of toelichting contact met op met de ILT.