Commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoering (Commercial SPO)

Commerciële SPO-vluchtuitvoeringen vallen deels onder dezelfde regels (EU-verordening 965/2012) als niet-commerciële vluchtuitvoeringen. Aanvullend vallen commerciële SPO-vluchten onder bijlage III (Part ORO). De exploitant moet bijvoorbeeld een verantwoordelijk manager aanwijzen en een veiligheidsmanagementsysteem inrichten. 

Een commerciële SPO vluchtuitvoering moet voldoen aan de regels in bijlagen III en VIII van Verordening (EU) 965/2012. Exploitanten moeten:

De categorie van het luchtvaartuig (wel of geen complex motoraangedreven luchtvaartuig) is hier niet van belang.

Eigen verklaring SPO vluchtuitvoering

Met een Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering geeft de exploitant aan dat de vluchtuitvoering voldoet aan de eisen in Part ORO en in Part SPO. De Eigen verklaring wordt niet gevolgd door een eerste inspectie of vergunning/goedkeuringsprocedure van de ILT. Wel neemt de ILT de organisatie op in het toezichtsprogramma. Ook voert de ILT binnen 4 jaar een eerste audit uit.

Dit geldt voor operators die in Nederland zijn gevestigd, en die SPO vluchten uitvoeren met een luchtvaartuig dat is geregistreerd in een EU lidstaat of in een niet-EU lidstaat. 

Let op: Een Eigen verklaring SPO vluchtuitvoering is geen vervanging van een Eigen verklaring NCC vluchtuitvoering. Vinden naast SPO ook NCC vluchtuitvoeringen plaats met complexe luchtvaartuigen, dan moeten deze operaties apart gemeld worden (beiden via het formulier Eigen verklaring NCC en SPO vluchtuitvoering).

Autorisatie nodig voor SPO met verhoogd risico

Een commerciële SPO vluchtuitvoering wordt als high risk aangeduid als 1 of meer van de volgende factoren van toepassing zijn (ORO.SPO.110):

  1. De vlucht wordt uitgevoerd boven een gebied waar de veiligheid van derden op de grond in gevaar kan worden gebracht in het geval van een noodsituatie.
  2. De bevoegde autoriteit van de plaats waar de vluchtuitvoering plaatsvindt, heeft bepaald dat de operatie door haar specifieke aard en de lokale omgeving, een hoog risico vormt, met name voor derde partijen op de grond.

In Nederland zijn op dit moment geen commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico aangewezen die onder punt 2 vallen. Dit kan in de toekomst veranderen. De exploitant moet dus zelf beoordelen of de vluchtuitvoering onder punt 1 valt. Is dat het geval, dan moet de exploitant een autorisatie aanvragen bij de ILT. Dit kan met het formulier Aanvraag autorisatie voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoering met een hoog risico

Goedkeuring nodig voor gebruik luchtvaartuigen uit derde landen

Gebruikt u voor een commerciële SPO vluchtuitvoering een luchtvaartuig uit een derde land op basis van dry lease of wet lease-in? Dan moet u hier eerst goedkeuring voor hebben gekregen van de ILT. 

Let op: de duur van een lease-in mag niet meer dan 7 maanden zijn in elke periode van 12 opeenvolgende maanden.

Een aanvraag voor een goedkeuring doet u via het formulier Aanvraag goedkeuring leasing of whitelist. Bij de vraag 'Voor welk type operatie doet u de aanvraag?' vult u als antwoord 'Commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen (Commercial SPO)' in. Meer informatie en wat u bij een aanvraag moet aanleveren vindt ook in artikel ORO.SPO.100 van EU-verordening 965/2012.

Autorisatie aanvragen voor SPO met verhoogd risico

Een vergunning voor een high risk SPO vluchtuitvoering vraagt u aan bij de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag vergunning voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoering met een hoog risico.

U verstrekt bij een aanvraag de volgende informatie aan de ILT:

  1. de officiële naam en bedrijfsnaam, het adres en postadres van de aanvrager;
  2. een beschrijving van het gebruikte beheersysteem, inclusief organisatiestructuur;
  3. een beschrijving van de voorgestelde activiteit, inclusief type(n) en aantal geëxploiteerde luchtvaartuigen;
  4. de risicobeoordelingsdocumenten en de bijbehorende standaard vluchtuitvoeringsprocedures, zoals vereist volgens SPO.OP.230;
  5. een verklaring dat alle documenten die naar de bevoegde autoriteit zijn gestuurd, zijn geverifieerd door de aanvrager en in overeenstemming zijn bevonden met de toepasselijke eisen.

Cross border operatie

Wanneer een in Nederland gevestigde SPO-exploitant een high risk vluchtoperatie uitvoert in het buitenland, is dit een zogenoemde cross border operatie. In dat geval stemt de ILT de afgifte van de autorisatie eerst af met het land of de landen waarin de vluchtuitvoering plaatsvindt. Pas wanneer de bevoegde autoriteit van het betreffende land of landen geen bezwaar hebben, geeft de ILT de autorisatie af.

Gebruik voor de aanvraag van de autorisatie het formulier Aanvraag autorisatie voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoering met een hoog risico. Kijk hierboven bij stap 1 tot en met 5 welke informatie u meestuurt. 

Meer informatie en wat u bij een aanvraag moet aanleveren staat in artikel ORO.SPO.110 t/m ORO.SPO.120 van Verordening (EU) 965/2012.

Ontheffing Besluit luchtverkeer 2014

Let op: Als u voor een SPO vluchtuitvoering niet kunt voldoen aan de minimale vlieghoogten of aan een andere eis uit het Besluit luchtverkeer 2014, kijk dan of u onder een van de vrijstellingsgronden valt. U vindt die in hoofdstuk 4 van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014. Als er geen vrijstelling van toepassing is, kunt u in sommige gevallen ontheffing aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanvraag ontheffing op Besluit luchtverkeer 2014.