Ongevallen zeevaart melden

Gebeurt er een incident of ongeval aan boord van een zeeschip (koopvaardij en visserij)? Dan moet u daar altijd melding van maken. Ook is de kapitein bij schade aan het schip of de lading verplicht een scheepsverklaring op te stellen bij een notaris.

Hoe meldt u een ongeval?

U meldt een scheepsongeval bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): 

+31 88 489 00 00

Niet melden is strafbaar.

Wie het ongeval meldt en wanneer dat moet, staat in de tabel

Wat gebeurt er na uw melding?

Na een melding kan een onderzoek volgen: een handhavingsonderzoek door de ILT en/of een veiligheidsonderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De ILT en de OVV hebben verschillende rollen en delen niet zomaar informatie. De ILT en de OVV doen daardoor soms tegelijk onderzoek naar hetzelfde ongeval of incident.

De ILT doet handhavingsonderzoek

In een handhavingsonderzoek onderzoekt de ILT een scheepsongeval of arbeidsongeval. Het doel is de naleving te bevorderen en de veiligheid aan boord te vergroten. Het handhavingsonderzoek richt zich op scheepsbeheerders, reders, kapiteins en officieren. Pas tijdens of na het onderzoek blijkt welke vervolgacties de ILT neemt. Mogelijke vervolgstappen zijn:

Scheepsverklaring notaris bij ongeval

Van elk incident of schadegeval aan boord moet de kapitein binnen 48 uur na aankomst in de haven een voorlopige scheepsverklaring laten opstellen bij een notaris.  Binnen 8 dagen moet de kapitein een volledige verklaring laten opstellen. Dit staat in artikel 353 van het Wetboek van Koophandel.

ILT stuurt elke ongevalsmelding naar OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beslist zelf of hij een onafhankelijk veiligheids-onderzoek uitvoert. De OVV is verplicht ernstige ongevallen te onderzoeken.