Inspectie Nederlandse zeeschepen (Flag State Control)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de arbeidsomstandigheden en veiligheids- en milieueisen aan boord van zeeschepen. Bij schepen die onder Nederlandse vlag varen, heet dat een vlaggenstaatinspectie (Flag State Controle). Naast het gangbare fysieke toezicht aan boord, controleert de inspectie via digitaal- en systeemtoezicht. Op basis van beschikbare informatie en risico-inschatting bepaalt de ILT wanneer het welk toezicht inzet.

Toezicht

De ILT houdt altijd toezicht als er geen enkele nalevingsinformatie aanwezig is. Daardoor krijgt zij zicht op arbeidsomstandigheden, veiligheids- en milieuprestaties van alle onder Nederlandse vlag varende schepen.

Verder houdt de ILT toezicht wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende is. Naast het risico- en informatiegestuurd toezicht voert de inspectie steekproefsgewijs scheepsinspecties uit. Dit om de selectie(risico)profielen in de praktijk te toetsen en om te voorkomen dat nieuwe trends onopgemerkt blijven.

Data en profielen

De ILT werkt met een geautomatiseerde selectie- en planningstool. Dit systeem maakt met behulp van diverse interne en externe databronnen een profiel per schip. Op basis van dat profiel, kiest het systeem direct een passende toezichtsvorm. Daarbij houdt het rekening met de lengte en het tonnage van het schip.

De tool selecteert uit 3 toezichtvormen: fysiek toezicht, digitaal toezicht of systeemtoezicht (audits);

  • Afhankelijk van het profiel kan het bij fysiek toezicht gaan om een standaard inspectie of om uitgebreide inspectie.
  • Bij digitaal toezicht vraagt de inspectie de benodigde informatie op bij de scheepsbeheerder, omdat deze inspectie volledig op afstand van het schip plaatsvindt.
  • Bij een audit (systeemtoezicht) brengt de inspectie een bezoek. Dat kan zowel op het schip, als bij de beheerder of de eigenaar plaatsvinden.

Veiligheidscultuur

Een goede veiligheidscultuur helpt om ongewenste gebeurtenissen bij arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu te voorkomen. In bepaalde gevallen neemt de ILT de veiligheidscultuurbenadering mee als het systeemtoezicht toepast. Beheerders en eigenaren die ISM-plichtig zijn en minimaal 4 Nederlandse schepen in beheer hebben (tonnage ≥ 500GT) kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bij de veiligheidscultuurbenadering onderzoekt de ILT de houding en het gedrag van de mens die moeten bijdragen aan de goede naleving. Van groot belang is de vraag op welke wijze het management zijn rol daarbij invult.

Werkwijze

De ILT verbetert haar informatiepositie voor de zeescheepvaart. Zo kan zij de inspectiedruk bij schepen onder Nederlandse vlag maximaal verminderen, terwijl inspecteurs efficiënter te werk zal gaan. In het toezicht richt de inspectie zich op tekortkomingen bij schepen en scheepsbeheerders en kijkt daarbij ook naar de aanleiding. Het toezicht en eventuele interventies zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met internationale normen en de Landelijke Handhavingsstrategie.