Havenveiligheidsbeoordeling- en plan

Bij gemeenten met een haven, waar een zeeschip kan komen, controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een havenveiligheidsbeoordeling en het havenveiligheidsplan. Zij doet dit aan de hand van wettelijke regels.

De internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in 2002 een internationale standaard ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS-code (International Ship en Port Facility Security Code). De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening en Richtlijn, die medio 2004/2005 in werking is getreden. De Havenbeveiligingswet stelt eisen aan zeehavens ter bescherming van schepen en haveninstallaties tegen opzettelijke, ongeoorloofde acties die schade kunnen toebrengen aan schepen, passagiers, lading en haveninstallaties.

Havenveiligheidsbeoordeling

Ten minste elke 5 jaar vindt een havenveiligheidsbeoordeling plaats van de haven en het haven gerelateerde gebied. Het gaat om een lijst met risico’s, gesorteerd op volgorde van grootte van de bedreiging. In de beoordeling staat tenminste het volgende:  

  • Evaluatie van belangrijke bedrijfsmiddelen en infrastructuur met wat moet worden beschermd.
  • Mogelijke bedreigingen voor de bedrijfsmiddelen en infrastructuur en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen.
  • Selectie en prioritering van tegenmaatregelen en procedurele wijzigingen en hun effectiviteitsniveau wat vermindering van de kwetsbaarheid betreft.
  • Zwakke plekken in de infrastructuur, beleidsmaatregelen en procedures.

U kunt digitaal instemming van een havenveiligheidsbeoordeling aanvragen via het webportaal MijnILT. U kunt daar uw gegevens bijhouden. Om in te loggen bij MijnILT heeft u eHerkenning nodig.  Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u het digitale formulier Aanvraag instemming havenveiligheidsbeoordeling of goedkeuring havenveiligheidsplan

Havenveiligheidsplan

Het havenveiligheidsplan legt vast hoe de haven wordt beveiligd. Een havenveiligheidsbeoordeling vormt de basis voor het opstellen en implementeren van het havenveiligheidsplan. De Richtlijn schrijft voor dat er een havenveiligheidsplan is en deze geactualiseerd blijft. Het plan beschrijft verantwoordelijkheden, procedures en maatregelen om risico’s en effecten bij dreiging (in en rond de haven) te voorkomen of te beperken.

Bij de ILT kunt u digitaal goedkeuring aanvragen via het webportaal MijnILT. U kunt daar uw gegevens bijhouden. Om in te loggen bij MijnILT heeft u eHerkenning nodig.

Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u het digitale formulier Aanvraag instemming havenveiligheidsbeoordeling of goedkeuring havenveiligheidsplan gebruiken. 

Vertrouwelijke bijlagen

Volgens de Havenbeveiligingswet zijn een havenveiligheidsbeoordeling en een havenveiligheidsplan vertrouwelijke documenten. U bepaalt de mate van vertrouwelijkheid. Er zijn 2 mogelijkheden om deze documenten aan de ILT te sturen:

  • Bij vertrouwelijke documenten kunt u de bijlage bij de aanvraag in het webportaal MijnILT uploaden.
  • Als het om geheime documenten gaat, kunt u het verzoek om goedkeuring of instemming alsnog via MijnILT indienen. Alleen de geheime documenten verstuurt u per speciale koerier aan de ILT. Deze documenten behandelen we bij de ILT volgens de daarvoor geldende veiligheidsvoorschriften.