Toezicht op Defensie-locaties

De ILT is verantwoordelijk voor het toezicht op ruim 100 locaties van het ministerie van Defensie. De inspectie werkt in opdracht van de bewindspersonen van het ministerie van IenW.

Dit doet de ILT op grond van:

• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
• vergunningen, die de ILT ook zelf aan het ministerie verleent;
• regelgeving en verordeningen (Activiteitenbesluit- en regeling of Europese verordeningen).

Bij het controleren of het ministerie van Defensie zich aan de wet houdt, kijkt de inspectie vooral naar:

• de veiligheid voor de omgeving;
• de bescherming van het milieu;
• de bouw- en brandveiligheid van gebouwen.

Waarom landelijk toezicht?

Gemeenten en provincies controleren meestal of bedrijven zich houden aan de wetten en regels. Dit zijn regels op het gebied van omgevingsveiligheid, bouw en milieu. Het  ministerie van Defensie beschermt ons land: er is een nationaal belang. De ILT is daarom landelijke vergunningverlener voor een deel van de Defensie-locaties en toezichthouder.

Hoe werkt de inspectie?

Het ministerie van Defensie moet zich aan de wet houden. Wanneer dit niet gebeurt,  handhaaft de ILT. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom op te leggen. Deze sanctie is gericht op het beëindigen van een overtreding. De ILT maakt daarbij gebruik van de interventie matrix. De inspectie werkt vaak samen met andere (rijks)instanties.