Vergunningverlening voor Defensie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor ongeveer 140 locaties van Defensie, enkele TNO bedrijven en de vuurwerkopslag van Domeinen in Ulicoten. Voor deze locaties is de ILT door de minister gemandateerd als vergunningverlener én toezichthouder. Daarbij kijkt de ILT vooral naar de volgende aspecten: externe veiligheid, bescherming van het milieu, bouw- en brandveiligheid en natuurbescherming.

Wabo-vergunningverlening

Normaal gesproken berust de Wabo-vergunningverlening bij gemeenten en provincies, maar vanwege het landsbelang en staatsrechtelijke aspecten is de vergunningverlening voor deze inrichtingen bij de ILT belegd.

De Wabo-vergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bedrijven en burgers kunnen bij één bevoegd gezag een vergunning aanvragen voor hun activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het kan daarbij gaan om zowel het milieudeel als het zogenoemde BRIKS-deel van de Wabo. BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inrit, Kap, Sloop.