Vergunningverlening voor Defensie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op ongeveer 175 locaties van het ministerie van Defensie en verleent vergunningen. Daarbij kijkt zij vooral naar bescherming van de omgeving en voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu.

De ILT houdt toezicht op basis van:

  • De Omgevingswet en de hierbij behorende AMvB’s
  • Vergunningen, die de ILT ook zelf aan het ministerie uitgeeft
  • Europese regels

Verlening omgevingsvergunningen

Defensie kan bij de ILT een omgevingsvergunning aanvragen voor haar activiteiten in de fysieke leefomgeving die betrekking hebben op het onderdeel milieu. Met het in werking treden van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat voor het BRIKS-deel (Bouwen, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) de gemeente het bevoegd gezag is. Alleen voor aanvragen met meerdere activiteiten, waaronder een milieubelastende activiteit die plaatsvindt op een defensielocatie, is de ILT nog het bevoegd gezag voor de BRIKS-onderdelen.