Meldingen Defensie

Een Wabo-vergunning aanvragen of een melding doen kan via het Omgevingsloket Online. Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit kunt u indienen via een van de onderstaande formulieren.

Vraag een Wabo-vergunning aan of doe een melding via het Omgevingsloket Online.

Deze aanvragen en meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt start- en gereedmeldingen die volgen uit een Wabo-vergunning rechtstreeks melden aan de ILT. Ook ongewone voorvallen en evenementen kunt u melden. Op deze pagina vindt u alle meldformulieren.

Meldingen over aanvang en beëindiging bouw- of sloopwerkzaamheden

U meldt de start of het einde van bouw- of sloopwerkzaamheden op een defensieterrein aan de ILT. U gebruikt daarvoor het formulier Melding aanvang en beëindiging bouw- of sloopwerkzaamheden op defensieterrein.

Meldingen ongewone voorvallen op defensieterreinen

Wanneer er een ongewoon voorval plaatsvindt op een defensielocatie, meldt u dit aan de ILT. Dit geldt alleen voor defensielocaties waar de minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag is. In alle andere gevallen meldt u een ongewoon voorval bij de gemeente waar de defensielocatie toe behoort. De verplichting om te melden aan de ILT staat in artikel 17.2 lid 1 Wet milieubeheer.

Voor de melding van een ongewoon voorval aan de ILT gebruikt u het formulier Melding ongewoon voorval op defensieterrein.

Spoedeisende meldingen over ongewone voorvallen

Meld een ongewoon voorval met een spoedeisend karakter direct aan de ILT op telefoonnummer 088 489 00 00.

Vul daarna ook nog het formulier Melding ongewoon voorval op defensieterrein in.

Wat is een ongewoon voorval?

Ongewone voorvallen zijn incidenten met negatieve gevolgen voor mens en milieu. De vergunninghouder neemt meteen maatregelen om deze gevolgen te beperken of ongedaan te maken en om herhaling te voorkomen. Defensie moet relevante informatie zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ILT. De ILT weegt af of zij maatregelen moet treffen in verband met mogelijke effecten op de omgeving. De ILT informeert andere betrokken partijen direct:

 • De burgemeester van de betrokken gemeente(n).
 • De voorzitter van de betrokken veiligheidsregio(’s).
 • De commissaris(sen) van de Koningin.
 • De Gedeputeerde Staten (van de betrokken provincie) als het om verontreiniging of aantasting van de bodem gaat.

Meldingen overlast defensieterrein

Defensieactiviteiten kunnen hinder veroorzaken. Bijvoorbeeld geluidoverlast, stank of trilling als gevolg van schieten.  

U kunt overlast van een defensieterrein melden aan de ILT met het formulier Melding overlast van defensieterrein.

U kunt ook een klacht indienen bij de Klachtenlijn van Defensie.

Melding evenement of oefening Defensie

Als er op uw defensieterrein een evenement of oefening wordt gehouden, dan meldt u dat van tevoren bij de ILT. Dat doet u wanneer:

 • De ILT Wabo-bevoegd gezag is voor de locatie. Een overzicht van deze locaties vindt u in Bijlage 1, Onderdeel C, categorie 29 van het Besluit omgevingsrecht (BOR).
 • Er grote groepen mensen (meer dan 100) bij betrokken zijn.
 • Er overlast voor de omgeving (verkeer, geluid) kan ontstaan.
 • Het evenement of de oefening negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu 

Vraag bij de gemeente of er voor het evenement of de oefening ook een vergunning nodig is. Vraag ook of u een melding moet doen bij de gemeente.

Voor een melding bij de ILT gebruikt u het formulier Melding evenement of oefening op defensieterrein.

Melding bodemverontreiniging defensieterrein

Vindt er een nieuwe bodemverontreiniging plaats op een defensieterrein? Dan meldt u dit aan de ILT met het formulier Melding bodemverontreiniging defensieterrein. Dit geldt voor gevallen waar de minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag is. In alle andere gevallen meldt u bij het bevoegd gezag Wbb waar de defensie-inrichting bij hoort.

Via het formulier meldt u niet alleen een nieuwe bodemverontreiniging die (mogelijk) belangrijke gevolgen heeft voor het milieu. U meldt ook:

 • De start van de sanering van de verontreinigde bodem;
 • Een wijziging in het saneringsplan van de verontreinigde bodem;
 • Het einde van de sanering van de verontreinigde bodem;
 • Het aanleveren van het evaluatieverslag van de bodemsanering op een defensieterrein aan de ILT.

Melding defensietoezicht tankdocumenten

Vindt er een tankreiniging of sanering plaats op een defenseiterrein? Dan moet u dit melden bij de ILT. Dit kan gedaan worden door medewerkers van Defensie, maar ook het Rjiksvastgoedbedrijf en aannemers die in opdracht werken voor Defensie.