Meldingen Defensie

Wabo-aanvraag of-melding

Een Wabo-aanvraag of -melding kunt u indienen via het Omgevingsloket Online of in het geval van meldingen Activiteitenbesluit via de Activiteiten Internet Module (AIM).

Deze aanvragen en meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de ILT. U kunt start- en gereedmeldingen die volgen uit de vergunning rechtstreeks melden aan de ILT. Ook ongewone voorvallen en evenementen kunt u melden. Op deze pagina vindt u alle meldformulieren.

Meldingen over aanvang en beëindiging bouw- of sloopwerkzaamheden

U meldt de start of het einde van bouw- of sloopwerkzaamheden op een defensieterrein aan de ILT. U gebruikt daarvoor het formulier Melding aanvang en beëindiging bouw- of sloopwerkzaamheden op defensieterrein.

Meldingen ongewone voorvallen op defensieterreinen

Defensie meldt ongewone voorvallen aan de ILT. Dit geldt voor gevallen waar de minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag is. In alle andere gevallen meldt Defensie bij de gemeente waar de defensieinrichting toe behoort. De meldplicht aan de ILT is terug te vinden in artikel 17.2 lid 1 Wet milieubeheer.

Voor de melding van een ongewoon voorval aan de ILT gebruikt u het formulier Melding ongewoon voorval op defensieterrein.

Spoedeisende meldingen over ongewone voorvallen

Meld een ongewoon voorval met een spoedeisend karakter direct aan de ILT op telefoonnummer 088 489 00 00.

Vul daarna ook nog het formulier Melding ongewoon voorval op defensieterrein in.

Wat is een ongewoon voorval?

Ongewone voorvallen zijn niet vergunde ontwikkelingen met nadelige gevolgen voor mens en milieu. De vergunninghouder meldt het voorval en neemt onmiddellijk  maatregelen om de gevolgen van het incident te beperken, ongedaan te maken en om herhaling te voorkomen. Informatie moet zo spoedig mogelijk bekend zijn bij de ILT. De ILT weegt af of zij maatregelen moet treffen in verband met mogelijke effecten op de omgeving. De ILT informeert andere betrokken partijen direct:

• de burgemeester van de betrokken gemeente(n)
• de voorzitter van de betrokken veiligheidsregio(’s)
• de commissaris(sen) van de Koningin
• de Gedeputeerde Staten (van de betrokken provincie) als het om verontreiniging of aantasting van de bodem gaat.

Meldingen overlast defensieterrein

Defensieactiviteiten kunnen hinder veroorzaken, bijvoorbeeld geluidoverlast, stank of trilling als gevolg van schieten.  

U kunt overlast van een defensieterrein melden aan de ILT met het formulier Melding overlast van defensieterrein.

U kunt ook een klacht indienen bij de Klachtenlijn van Defensie.

Melding evenement of oefening defensie

Als er op uw defensieterrein een evenement of oefening wordt gehouden dan meldt u dat van tevoren bij de ILT. Dat doet u wanneer:

  • De ILT Wabo-bevoegd gezag is voor deze inrichting;
  • Er grote groepen mensen (meer dan 100) bij betrokken zijn;
  • Er overlast voor de omgeving (verkeer, geluid) kan ontstaan;
  • Het evenement of oefening nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Vraag bij de gemeente of er voor het evenement of oefening ook een vergunning nodig is en/of er een melding moet worden gedaan.

Voor een melding bij de ILT gebruikt u het formulier Melding evenement of oefening op defensieterrein.