Milieu

Het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) luchthaven Schiphol is een onderliggend besluit van de Wet luchtvaart waarin zijn vastgelegd: de normen (grenswaarden) voor de geluidbelasting, de externe veiligheid en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken (emissies), en de regels inzake het baan- en luchtruimgebruik, de baanbeschikbaarstelling en de uitstoot van stikstofoxiden en stoffen die geurhinder veroorzaken. De naleving van de grenswaarden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen. De naleving van de regels is een individuele verantwoordelijkheid omdat de regels gericht zijn tot een bepaalde sectorpartij. 

Vanuit milieu-oogpunt zijn voor Schiphol de volgende regels en grenswaarden van belang:

  • de regel inzake de beschikbaarstelling van het banenstelsel (artikel 3.1.4);
  • de regel die bepaalt dat op 1 januari 2014 in totaal tenminste 61 afhandelingsplaatsen op de pieren van een vaste stroomaansluiting en van een voorziening voor preconditioned air moeten zijn voorzien, ter vervanging van de in het vliegtuig aanwezige Auxiliary Power Unit (artikel 3.2.2);
  • de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico (artikel 4.1.1);
  • de grenswaarden voor de geluidbelasting Lden (artikel 4.2.1);
  • de grenswaarden voor de geluidbelasting Lnight (artikel 4.2.2);
  • de grenswaarden voor de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken (artikel 4.3.1).

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

De Regeling milieu-informatie (RMI) luchthaven Schiphol is een ministeriële regeling op grond van de Wet luchtvaart waarin is vastgelegd welke gegevens door Schiphol (en LVNL) aan de Inspectie moeten worden verstrekt om de regels en grenswaarden van het LVB te kunnen handhaven. In de RMI is tevens vastgelegd wanneer deze gegevens moeten worden verstrekt, hoe de gegevens tot stand moeten worden gebracht en aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan.

Door middel van systeemaudits en productinspecties wordt door de ILT gecontroleerd of de gegevens van Schiphol blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de RMI eraan stelt (kwaliteitsborging).

Meer informatie: Documentatie voor handhaving

Mogelijkheden voor vrijstelling en/of vervangende grenswaarden

Op grond van de Wet luchtvaart kan de luchthaven Schiphol een verzoek indienen voor een vrijstelling van een regel in het LVB en/of vervangende grenswaarden. Mogelijke redenen voor een dergelijk verzoek zijn een bijzonder voorval of groot baanonderhoud waarbij het normale gebruik van de luchthaven ernstig wordt belemmerd, of een experiment.

Handhaving

Als door de ILT een overtreding van één van de milieuregels is vastgesteld, volgt in principe een bestuurlijke boete. In de meeste gevallen wordt eerst een waarschuwingsbrief gestuurd. Een ander instrument dat door de ILT kan worden ingezet is de last onder dwangsom. Als door de ILT een overschrijding van een grenswaarde is vastgesteld volgt in principe een maatregel van de inspecteur-generaal. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de betreffende overschrijding zich het volgende jaar niet opnieuw voordoet.