Wet- en regelgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de veiligheid van de luchthaven en de naleving van de milieunormen en -regels. Schiphol beschikt over een Luchthavenbesluit afgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart (de 'Schipholwet') vormt de basis van de wet- en regelgeving voor de luchthaven Schiphol.

Ontwikkelingen inrichting en uitrusting luchthavens

Luchthavens zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met de (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik van de luchthaven. Als de omstandigheden dat vereisen kan van deze voorschriften worden afgeweken wanneer hiervoor een ontheffing is verleend. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de procedure voor het verkrijgen van een dergelijke ontheffing verduidelijkt. Daarnaast is er nieuwe Europese regelgeving in ontwikkeling met betrekking tot de inrichting, uitrusting en gebruik van luchthavens. Bij de introductie van deze regelgeving zal onder andere moeten worden nagegaan in welke mate de luchthavens aan deze voorschriften voldoen. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie ‘’Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens’’.

Aanduiding gesloten (rij)banen

Banen en rijbanen op luchthavens kunnen om verschillende redenen tijdelijk of permanent gesloten zijn voor luchtvaartuigen en/of voertuigen. Om dit kenbaar te maken en ongevallen en incidenten te voorkomen moet de betreffende (rij)baan hiervoor van de juiste aanduiding worden voorzien. Dit in overeenstemming met de (inter)nationale voorschriften. Meer informatie hierover is te vinden in het informatiebulletin met betrekking tot het markeren en verlichten van gesloten (rij)banen.

Hoogtebeperkingen op en rond luchthavens

International Civil Aviation Organization (ICAO) is de instantie die voor de burgerluchtvaart internationaal geldende standaarden en richtlijnen opstelt. In het ICAO document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes) staan de criteria met betrekking tot hoogtebeperkingen rondom luchthavens. Doel hiervan is het luchtruim rond luchthavens vrij te houden van obstakels om zodoende vliegtuigoperaties van en naar de luchthaven veilig te kunnen uitvoeren. Zo wordt voorkomen dat de omgeving van een luchthaven ongecontroleerd wordt volgebouwd.
De ICAO standaarden en richtlijnen bieden de mogelijkheid om van de hoogtebeperkingen af te wijken. Door middel van “aeronautical study” moet worden aangetoond dat een afwijking geen gevolgen heeft voor de veiligheid en voor de continuïteit van de vliegoperaties.

Meer informatie:Informatiebulletin Hoogtebeperkingen op en rond Luchthavens

Preventie vogelaanvaringen

Botsingen met vogels zijn sinds het begin van de luchtvaart een wezenlijk gevaar. Door de ligging van Nederland is het vogelaanvaringsgevaar op de luchthavens een niet te onderschatten probleem, zelfs zodanig dat vogelaanvaring gerekend wordt tot de grootste risicofactoren voor de luchtvaart. Het voorkomen daarvan is dus van het grootste belang.

De Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen (CVL) heeft onder voorzitterschap van de Inspectie Leefomgeving en Transport een handboek uitgegeven voor de preventie van vogelaanvaringen. Het handboek, waarnaar u hieronder een link aantreft, beschrijft de preventie naar de laatste inzichten van kennis en praktijk. Het richt zich in eerste instantie op het management en de uitvoerenden die belast zijn met de veiligheid op luchtvaartterreinen. Het is ook bedoeld voor andere belangrijke partijen, zoals de luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen, waterschappen en provincies en gemeenten waar luchtvaartterreinen zijn gevestigd.

In de CVL waren behalve overheden ook de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, piloten, de luchtverkeersleiding en de Vogelbescherming vertegenwoordigd.

Meer informatie: Handboek Vogelaanvaring Luchtvaartuigen