Luchthavenindelingbesluit Schiphol

In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB Schiphol) staan veiligheid- en gezondheid regels over de bestemming en het gebruik van de gronden, zowel binnen het luchthavengebied als binnen het beperkingengebied rondom Schiphol. Per zone gelden andere beperkingen.

Deze beperkingen hebben te maken met geluidhinder, externe veiligheid of vliegveiligheid (vanwege de hoogte of vogel aantrekkende werking). De beperkingen gelden voor gebouwen, en ook voor bouwwerken zoals windturbines en vaste laserinstallaties. De kaarten, waarop per zone is aangegeven welke beperkingen gelden, zijn te vinden als bijlage bij het LIB Schiphol en in de LIB webapplicatie.

Gemeenten binnen beperkingengebied

Taak gemeente

Gemeenten moeten zich aan de beperkingen van het LIB houden en leggen ze vast in het bestemmingsplan. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving ervan. In bepaalde gevallen geldt een verantwoordingsplicht in de toelichting van het bestemmingsplan.

Vergunningverlening ILT

Voor geluid en externe veiligheid kan de gemeente in de meeste gevallen zelf bepalen of een initiatief past binnen het LIB. In sommige gevallen kan van de beperkingen van het LIB worden afgeweken. Daarvoor kan een gemeente een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de ILT aanvragen. Voor initiatieven waarbij vliegveiligheidsaspecten spelen, is altijd toestemming van de ILT nodig. Dit betreft een aanvraag vvgb of omgevingsvergunning voor tijdelijke bouwwerken vanwege hoogte.

Voor de toetsing van mogelijke verstoring voor radars geldt een afwijkend beleid (op grond van artikel 2.2.2a en 2.2.4 van het LIB). Als gemeente hoeft u voor de plannen die alleen het toetsvlak voor radar doorsnijden, geen vvgb aan te vragen. In die gevallen is de gemeente verplicht deze plannen actief bekend te maken bij de ILT.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar (vvgb)

Alleen de gemeente (of de omgevingsdienst) kan bij de ILT een vvgb aanvragen. U kunt dit aanvragen in het webportaal MijnILT. In MijnILT wordt uw aanvraag digitaal verwerkt. Voordeel is ook dat u overzicht heeft van al uw aanvragen. Om gebruik te maken van MijnILT moet u inloggen met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning? Dan kunt u het digitale formulier Aanvraag verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) gebruiken.

De behandeltermijn bedraagt maximaal 13 weken, te verlengen met nog eens 13 weken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ILT streeft naar een behandeltermijn van 6 tot 8 weken. Voorafgaand aan de vvgb moet

  • een omgevingsvergunning zijn ingediend;
  • er een bestemmingsplan zijn;
  • of een door het college goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing zijn.

Pas daarna is een besluit over een vvgb mogelijk. Eventuele bijzondere omstandigheden moeten goed worden onderbouwd.

Aanvraag advies bouwwerken (artikel 2.2.2a) en windturbines (artikel 2.2.4 lid 2)

Alleen de gemeente (of de omgevingsdienst) kan bij de ILT een advies bouwwerken en windturbines aanvragen. Gebruik daarvoor het digitale formulier Aanvraag advies bouwwerken (artikel 2.2.2a) en windturbines (artikel 2.2.4 lid 2) LIB Schiphol. Deze aanvraag kunt u doen via het MijnILT. De behandeltermijn bedraagt maximaal 13 weken, te verlengen met nog eens 13 weken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ILT streeft naar een behandeltermijn van 6 tot 8 weken.

Pretoets en vooroverleg

Voor luchtvaartaspecten is het ook mogelijk, voorafgaande aan een vvgb aanvraag, een pretoets aan te vragen. Doorloop de stappen in het digitale formulier Aanvraag pretoets plannen binnen het beperkingengebied Schiphol. U kunt deze aanvraag ook doen via het MijnILT, u heeft dan eHerkenning nodig om in te loggen.

Voor zowel de vliegveiligheids- als de leefomgevingsaspecten is vooroverleg mogelijk. U kunt de aanvraag doen via MijnILT wanneer u eHerkenning heeft om in te loggen. Heeft u geen eHerkenning? dan kunt u het digitale formulier Aanvraag vooroverleg verklaring van geen bezwaar Wet luchtvaart gebruiken.