Luchthavenindelingbesluit Schiphol

In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB Schiphol) staan veiligheid- en gezondheid regels over de bestemming en het gebruik van de gronden, zowel binnen het luchthavengebied als binnen het beperkingengebied rondom Schiphol. Per zone gelden andere beperkingen.

Deze beperkingen hebben te maken met geluidhinder, externe veiligheid of vliegveiligheid (vanwege de hoogte of vogel aantrekkende werking). De beperkingen gelden voor gebouwen, en ook voor bouwwerken zoals windturbines en vaste laserinstallaties. De kaarten, waarop per zone is aangegeven welke beperkingen gelden, zijn te vinden als bijlage bij het LIB Schiphol en in de LIB webapplicatie.

Gemeenten binnen beperkingengebied

Taak gemeente

Gemeenten moeten de beperkingen die in het LIB worden gesteld in acht nemen en leggen deze vast in het bestemmingsplan. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor de handhaving ervan. In bepaalde gevallen geldt een verantwoordingsplicht in de toelichting van het bestemmingsplan.

Vergunningverlening ILT

Voor geluid en externe veiligheid kan de gemeente in de meeste gevallen zelf bepalen of een initiatief past binnen het LIB. In sommige gevallen kan van het LIB worden afgeweken. Daarvoor kan een gemeente een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de ILT aanvragen. Voor initiatieven waarbij vliegveiligheidsaspecten spelen is altijd toestemming van de ILT nodig. Dit betreft een aanvraag vvgb of ontheffing voor tijdelijke bouwwerken vanwege hoogte.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar (vvgb)

Alleen de gemeente (of de omgevingsdienst) kan bij de ILT een verklaring van geen bezwaar aanvragen. De behandeltermijn bedraagt maximaal 13 weken, te verlengen met nogmaals 13 weken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ILT streeft naar een behandeltermijn van 6 tot 8 weken. Vooraf moet eerst een omgevingsvergunning zijn ingediend, er een bestemmingsplan of een door het college goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing zijn, voordat een besluit over een vvgb kan worden genomen. Eventuele bijzondere omstandigheden moeten goed worden onderbouwd.

Ontheffing tijdelijke bouwwerken

Op grond van artikel 8.12 Luchtvaartwet is een ontheffing mogelijk voor tijdelijke bouwwerken vanwege hoogte, waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit vereist is. Doorloop de stappen in het formulier aanvraag ontheffing plaatsen van (tijdelijke) objecten.

Pretoets en vooroverleg

Voor luchtvaartaspecten is het ook mogelijk, voorafgaande aan een vvgb aanvraag, een pretoets aan te vragen. Doorloop de stappen in het formulier aanvraag pretoets.

Voor zowel de vliegveiligheids- als de leefomgevingsaspecten is vooroverleg mogelijk. U kunt daartoe een verzoek indienen. Neem hiervoor contact op met de ILT. Afhankelijk van de vraag (vliegveiligheid of leefomgeving) kunt u in contact komen met de betreffende medewerker.