Aanvragen certificering AME of AeMC

Luchtvaartgeneeskundige centra (AeMC’s) en luchtvaartgeneeskundige artsen (AME’s) hebben een certificaat nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Alleen dan mogen zij luchtvaartmedische keuringen uitvoeren en een medisch certificaat afgeven. Aanvraagformulieren staan onderaan op deze pagina.

Luchtvaartgeneeskundigen kunnen bij de ILT een aanvraag indienen voor:

 • een certificaat bevoegd keuringsarts klasse 2 en LAPL, en een uitbreiding van het certificaat bevoegd keuringsarts klasse 1 of/en klasse 3
 • een gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum klasse 1, 2 en LAPL, en/of klasse 3

Voorwaarden certificering AME klasse 2 en LAPL

Om als bevoegd keuringsarts klasse 2 en LAPL aan de slag te gaan, moet de toekomstige keuringsarts:

 • een basisgeneeskundige zijn, staan ingeschreven in het BIG-register en geneeskundig specialist (KNMG-erkende opleidingen tot geneeskundig specialist en profielarts)
 • de basiscursus Luchtvaartgeneeskunde klasse 2 en LAPL succesvol afgerond hebben. Informatie over de Basiscursus luchtvaartgeneeskunde vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Een AME die als zelfstandige start moet daarnaast:

 • beschikken over een praktijklocatie en apparatuur geschikt voor luchtvaartmedische onderzoeken
 • procedures beschreven hebben voor het waarborgen van het medisch beroepsgeheim, procedures van het keuringsproces.

Het certificatietraject als zelfstandige wordt afgerond met een audit op locatie.

Een AME in dienst van een luchtvaartgeneeskundig centrum (AeMC) maakt gebruik van de voorzieningen en procedures van het centrum. Zie verder onder het kopje Voorwaarden certificering als AeMC.

Informatiegesprek

De ILT adviseert een informatief gesprek over het certificatietraject als u als zelfstandig luchtvaartgeneeskundig keuringsarts start. Bel met 088 489 00 00 en vraag naar de afdeling 'luchtvaart medisch'.

Voorwaarden certificering AME klasse 1 en/of 3

Voor een uitbreiding van het certificaat van keuringsarts klasse 2 en LAPL naar keuringsarts klasse 1 en/of 3 moet de keuringsarts:

 • de cursus Luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden met succes afgerond hebben en bij klasse 3 specifieke modules voor de ‘luchtvaartgeneeskundige beoordeling’ en ‘specifieke omgeving van luchtverkeersleiders’ hebben voltooid
 • tenminste 30 onderzoeken medische certificaten klasse 2 verricht hebben binnen 5 jaar
 • een praktijkopleiding gevolgd hebben van ten minste 2 dagen in een luchtvaartgeneeskundig centrum, ofwel onder toezicht van de ILT

Informatie over de Basiscursus luchtvaartgeneeskunde en de cursus luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden vindt u bij de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Geldigheid en verlengen certificaat AME

Voor de geldigheid van het certificaat moet de keuringsarts tijdens de certificatieperiode voldoen aan de algemene voorwaarden voor de medische praktijk en geregistreerd zijn als medisch praktijkbeoefenaar. Het certificaat van een AME is maximaal 3 jaar geldig, voor het verlopen van die periode is een nieuwe certificering nodig.

Daarnaast dient de keuringsarts binnen de 3 jaar bijscholing in luchtvaartgeneeskunde te hebben gevolgd. Een AME klasse 1 moet per jaar minimaal:

 • 10 uur bijscholing hebben gevolgd waarvan eenmalig deelname aan een internationaal luchtvaartcongres tijdens de certificeringsperiode.
 • 10 luchtvaartgeneeskundige medische onderzoeken uitvoeren. De AME moet zelf monitoren of hij of zij het minimum aantal keuringen in een jaar heeft verricht.

Zie AMC1 MED.D.030 en GM1 MED.D.030 voor meer informatie.

De keuringsarts verricht keuringen in overeenstemming met deel MED van de Verordening (EU) 1178/2011 en/of Deel ATCO.MED van Verordening (EU) 2015/340. Eens in de 3 jaar wordt de praktijk van de bevoegde keuringsarts bezocht voor een audit. Zie ook Wet- en regelgeving.

Via het formulier Aanvraag of wijziging certificaat luchtvaartmedische keuringsarts kunt u een wijziging van het certificaat indienen of een aanvraag voor een eerste afgifte, verlenging of herafgifte van het certificaat (klasse 1, klasse 2 en LAPL) of (klasse 3). Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. U vindt deze in de Regeling tarieven transportsectoren.

Voorwaarden certificering AeMC klasse 1, 2 en LAPL en 3

Een gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum (AeMC) is bevoegd om luchtvaartmedische onderzoeken klasse 1, 2 en LAPL, en/of klasse 3 uit te voeren en het medisch certificaat af te geven. Alleen het hoofd van een luchtvaartgeneeskundig centrum is bevoegd om initiële klasse 1 en 3 medische certificaten af te geven.

Hoofd van het centrum

Een luchtvaartgeneeskundig centrum moet een hoofd aanwijzen dat beschikt over de bevoegdheid AME klasse 1 en/of klasse 3, en dat 5 jaar ervaring heeft als AME klasse 1 en/of 3. Het hoofd van het centrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van de beoordeling van onderzoekresultaten, ondertekening van de verslagen, certificaten en eerste afgifte van medische certificaten klasse 1 en/of klasse 3.

Gekwalificeerde AME's en ondersteunend personeel

Daarnaast moet een centrum beschikken over voldoende en volledig gekwalificeerde AME’s, ondersteunend personeel en deskundigen, waaronder een accountable manager, safety manager en een compliance monitoring manager.

Beheer- en veiligheidsmanagementsysteem

Het centrum heeft een beheersysteem en veiligheidsmanagementsysteem dat afgestemd is op vliegveiligheidsrisico’s. Het centrum dient uitgerust te zijn met geneeskundige technische voorziening afgestemd op de uitvoering van luchtvaartmedische keuringen. Daarnaast moet een centrum minimaal 200 vliegmedische onderzoeken klasse 1 per jaar uitvoeren. 

Administratie

Het centrum moet gegevens bijhouden over medische keuringen met een minimum periode van 10 jaar vanaf de laatste keuringsdatum. Het centrum is verantwoordelijk om de medische dossiers zodanig bij te houden dat het medisch beroepsgeheim te allen tijde in acht genomen wordt.

Informatiegesprek

De ILT adviseert een informatief gesprek over het certificatietraject van een luchtvaartgeneeskundig centrum. Bel 088 489 00 00 en vraag naar de afdeling 'luchtvaart medisch'. Een eventueel certificatietraject wordt afgerond met een audit op locatie. De ILT audit binnen 24 maanden alle onderdelen waaraan een luchtvaartgeneeskundig centrum moet voldoen.

Geldigheid certificaat AeMC

De eisen voor een luchtvaartgeneeskundig centrum zijn geregeld in deel ORA.AeMC en ORA.GEN van Verordening (EU)1178/2011. Een gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centrum is gecertificeerd voor onbepaalde tijd, als zij aan de voorwaarde blijft voldoen waarvoor het certificaat is afgegeven.

De eisen voor een gecertificeerd centrum klasse 1 en 2 staan beschreven in deel ORA.GEN en ORA.AeMC van Verordening (EU) 1178/2011 en voor klasse 3 in deel ATCO.OR.E.001 van Verordening (EU) 2015/340. Zie ook Wet- en regelgeving.

Opleidingsinstellingen luchtvaartgeneeskunde

Instellingen die opleidingen in luchtvaartgeneeskunde willen geven, moeten zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de opleidingsorganisatie gevestigd is. In Nederland is dat de ILT.

De opleiding moet worden afgesloten met een examen. Bij de aanvraag voor bevoegd keuringsarts moet de aanvrager een certificaat overleggen waaruit blijkt dat de opleiding succesvol is afgerond.

Het is ook mogelijk om de basiscursus luchtvaartgeneeskunde of de cursus luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden in een andere lidstaat te volgen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag of wijziging certificaat luchtvaartmedische keuringsarts

Met dit formulier kunt u twee dingen aanvragen:

 • een certificaat voor luchtvaartmedische keuringsarts (AME) klasse 1, klasse 2 en LAPL of klasse 3, of
 • een wijziging op uw bestaande certificaat voor luchtvaartmedische keuringsarts (AME) klasse 1, klasse 2 en LAPL of klasse 3.

Aanvraag certificaat luchtvaartgeneeskundig centrum (AeMC) klasse 1, 2, LAPL en klasse 3

Met dit formulier kunt u het volgende aanvragen:

 • een eerste afgifte van een certificaat luchtvaartgeneeskundig centrum (AeMC) klasse 1, 2, LAPL of een certificaat luchtvaartgeneeskundig centrum (AeMC) klasse 3, of
 • een goedkeuring van een organisatiewijziging van het AeMC.

Aanvraag EMPIC medisch gebruikersaccount 

Met dit formulier vraagt u een gebruikersaccount aan voor het programma EMPIC Medisch.