Bezwaar beslissing aanvraag machinistenvergunning

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag voor een machinistenvergunning kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Wat moet in het bezwaarschrift staan?

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • Naam en het adres van de indiener
  • Dagtekening
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • Gronden van het bezwaar

Het bezwaarschrift dient u te richten aan:

ILT
Publieke instituties en control
Juridische zaken
Bezwaar en beroep
Postbus 16191
2500 BD Den Haag