Kwaliteit brandstoffen

Brandstoffen voor gebruik in Nederland en in Europa moeten voldoen aan strenge eisen. Maar niet alle brandstoffen die hier geproduceerd worden zijn bestemd voor Nederlands en Europees gebruik. Brandstoffen die bestemd zijn voor gebruik buiten de EU zijn vaak van andere, minder goede kwaliteit. De ILT wil dat daar verandering in komt.

Bedrijven hebben de plicht om zich in te spannen om negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu te voorkomen. In Nederland noemen we dat de 'zorgplicht'. Met de productie van deze brandstoffen van lage kwaliteit voldoen brandstofproducenten volgens de ILT niet aan deze plicht. Deze brandstoffen bevatten hoge gehaltes schadelijke stoffen. Denk aan benzeen, zwavel en mangaan. De ILT wil dat bedrijven in Nederland alleen nog brandstoffen produceren en exporteren van een hogere (acceptabele) kwaliteit.

Deze video van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat over de verbetering van de brandstofkwaliteit voor lage- en middeninkomenslanden buiten Europa.

(STILTE)

In beeld: Rijkslogo.

VOICE-OVER: 'Dit zijn de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen: het ARA-gebied. Elke dag vertrekken hier zeetankers met brandstoffen. Meer dan de helft van de ingevoerde benzine in West-Afrika komt uit het ARA-gebied. Op terminals mengen oliehandelaren stromen en restanten van raffinaderijen en chemiebedrijven tot een optimale blend van brandstoffen. Zij produceren deze brandstoffen bewust voor West-Afrika, omdat daar de eisen minder hoog zijn. En op deze manier komt de industrie op een goedkope en gemakkelijke manier af van de restproducten uit raffinage en chemie.'

'Het gebruik van slechte kwaliteit brandstoffen in het wegtransport leidt tot slechte lucht, gezondheidsklachten en vroegtijdige sterfte. De kosten voor gezondheidsschade zijn veel hoger dan de kosten voor betere kwaliteit brandstoffen.
Het Partnership for Clean Fuels and Vehicles werkt daarom sinds 2002 aan betere kwaliteit brandstoffen wereldwijd. De Inspectie leefomgeving en Transport zag vijf jaar geleden dat er brandstof met hoge gehaltes schadelijke stoffen werd uitgevoerd vanuit Nederland naar landen buiten Europa, vooral West-Afrika. Maar deze giftige stoffen vernietigen katalysatoren van voertuigen en zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en het milieu.'

'Omdat Nederland daar verandering in wilde brengen, ging de ILT het gesprek aan met de sector over hun zorgplicht uit de Wet milieubeheer. Het zorgplichtartikel stoffen en mengsels zegt dat als je weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat iets schadelijk is voor mens en milieu, dat je dan maatregelen neemt die redelijkerwijs van jou verwacht kunnen worden, om die schade te beperken. Met de beleidsregel heeft de ILT gezorgd voor een gelijk speelveld, zodat alle in Nederland opererende oliehandelaren voldoen aan dezelfde regels. Deze regel stelt eisen aan de kwaliteit van brandstoffen die worden geproduceerd voor landen met lage- en middeninkomens buiten Europa om overmatige luchtverontreiniging te voorkomen.'

'De Inspectie constateert nu met de beleidsregel een betere kwaliteit van exportbrandstof. Er is sprake van betere naleving. Dit ging niet altijd vanzelf en handhaving heeft nog steeds aandacht nodig. Maar is er altijd risico op verschuiving. Een internationaal gelijk speelveld is belangrijk. Nederland organiseerde samen met het VN-Milieuprogramma daarom een vergadering in Nairobi in 2022. De deelnemende Afrikaanse landen riepen op tot strengere regels door zowel import- als exportlanden.'

'België heeft aangekondigd vergelijkbare maatregelen te treffen. Door samen met België op te trekken, leidt de betere brandstof tot minder luchtverontreiniging in West-Afrika en ook in andere regio’s in de wereld. We hopen dat ook andere landen deze aanpak volgen. We zien al dat diverse internationaal opererende banken erop toezien dat bedrijven de beleidsregel volgen.'

'Dit is een verhaal van verandering. Het laat zien dat systemen kunnen verbeteren en waar overheden en mondiaal opererende bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.'

♪ RUSTIGE GITAARMUZIEK ♪

In beeld: Rijkslogo, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wil je meer weten over wat de ILT doet aan de kwaliteit van brandstoffen? Kijk dan op www.ilent.nl/brandstoffen.

Veelgestelde vragen