Bedrijfsinspecties

Jaarlijks houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport honderden onderzoeken bij transportbedrijven.

Bedrijven kunnen om verschillende redenen worden geselecteerd voor een bedrijfsonderzoek.

Bijvoorbeeld:

  • op basis van de resultaten van wegcontroles.
  • op basis van klachten.
  • op basis van verzoeken van instellingen als de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), brancheorganisaties, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en EVO, Justitie en andere opsporingsdiensten, zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
  • op basis van thema-acties. 

Bedrijfsonderzoeken zijn voor een groot deel gericht op de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving en de loon- en gezagsverhouding tussen de ondernemer en de chauffeur. De inspecteur zal aan de ondernemer vragen om inzage in loonstaten, arbeidsovereenkomsten, verklaringen van de UWV, loonbelastingverklaringen en in de salarisadministratie. Daarnaast controleert de inspecteur of de ondernemer (nog) voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het hebben van een vergunning beroepsgoederenvervoer (verstrekt door de NIWO).

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert tijdens bedrijfsonderzoeken ook de arbeidsomstandigheden op het bedrijf.
Als er zaken niet in orde blijken te zijn, kunnen er sancties of maatregelen volgen.

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete op mag leggen bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld.

Handhavingsbeleid ATB-v

Dit document beschrijft het handhavingsbeleid ATB-v van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit beleid richt zich met name op de manier waarop de ILT handhaaft tijdens bedrijfsinspecties van ondernemingen in het bus- en goederenvervoer. Het document is te vinden onder Meer informatie.