Bedrijfsinspecties wegvervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of ondernemingen in het wegvervoer de rijtijden en rusttijden naleven. Maar bijvoorbeeld ook of de bedrijfsvoering en werkinstructies in orde zijn. De bedrijfsinspecties worden digitaal uitgevoerd of op het kantoor van het vervoersonderneming. 

Wanneer controleert de ILT

De ILT inspecteert een vervoersonderneming als er signalen zijn dat het bedrijf zich mogelijk niet goed houdt aan de regels. Die signalen zijn gebaseerd op onder andere:

  • weginspecties;
  • risicoprofielen van de ILT zelf;
  • klachten van externen, zoals burgers of de politie;
  • strafpunten in het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU);
  • verzoeken van instellingen als de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie en van brancheorganisaties als Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Maar ook van Justitie en andere opsporingsdiensten, zoals de Landelijke Eenheid.

Uitvoering inspecties vervoersondernemingen

De ILT kondigt de bedrijfsinspectie meestal per brief aan bij de vervoersonderneming. Zonodig wordt een inspectie onaangekondigd uitgevoerd. De ILT voert administratief toezicht uit en systeemtoezicht.

Administratief toezicht

Bij administratief toezicht kijkt de ILT of de ondernemer de regels voor rijtijden en rusttijden naleeft. En hoe de loonverhouding en gezagsverhouding is tussen de ondernemer en de chauffeur. De inspecteur vraagt aan de ondernemer onder andere om gegevens uit de digitale tachograaf en van de bestuurderskaarten. Ook vraagt de ILT inzage in de loonstaten en de arbeidsovereenkomsten. Blijken er zaken niet in orde te zijn, dan kan de ILT sancties of maatregelen opleggen. Bijvoorbeeld een proces-verbaal of een boeterapport.

Systeemtoezicht

Bij systeemtoezicht kijkt de ILT of de onderneming zo is ingericht dat zij goed de wet- en regelgeving kan naleven. Dan gaat het om bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en hoe systemen zijn ingericht. Maar ook dat er beheersmaatregelen gelden die ervoor zorgen dat het werk altijd goed en en veilig uitgevoerd wordt en kan doorgaan. De inspecteur bestudeert documenten als procesbeschrijvingen en werkinstructies, houdt interviews en toetst of het werk wordt uitgevoerd zoals beschreven of afgesproken. Systeemtoezicht stimuleert bedrijven om meer verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid en duurzaamheid en om wetten na te leven.

Digitale bedrijfsinspectie

De ILT kan vervoersondernemingen oproepen voor een digitale bedrijfsinspectie. Dan ontvangt u een brief met het verzoek om gegevens en bestanden te sturen. U kunt de gegevens opsturen via het webformulier (zie hieronder). De ILT voert de bedrijfsinspectie uit op basis van de gegevens en documenten die u heeft verstuurd. U wordt per post, e-mail of persoonlijk geinformeerd over de resultaten. De ILT legt de resultaten van de bedrijfsinspectie vast in haar registratiesysteem.

Gegevens opsturen met het webformulier

Heeft uw vervoersonderneming een oproep gekregen voor een digitale bedrijfsinspectie? Dan kunt u via het webformulier uw gegevens veilig aanleveren.

  1. Ga naar Aanleveren bestanden bedrijfsinspectie wegvervoer en vul de gevraagde gegevens in.
  2. Voeg de bestanden toe waar de ILT in de brief om vraagt. 
  3. Controleer en verstuur het formulier.

Beleidsregel en boetecatalogus

Wanneer de ILT een boete mag opleggen of een andere interventie mag toepassen staat in de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer. In de boetecatalogus wegvervoer staan de hoogtes van de boetes.