Uitbreiding van het werkgebied in grensregio

Een woningcorporatie mag werkzaam zijn in een gemeente vlakbij Nederland, als dat in het belang is van de volkshuisvesting. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook zienswijzen van gemeenten spelen een rol. Voor de uitbreiding moet de woningcorporatie altijd vooraf goedkeuring vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.

Wanneer is goedkeuring vereist?

Voor uitbreiding van het werkgebied in de grensregio is altijd goedkeuring nodig.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Document en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

Woningwet, art. 41a lid 1

Btiv, art. 34
 • Bevat naam, adres en L-nummer van de woningcorporatie.
 • Vermeldt de gemeente waar de corporatie ook werkzaam wil zijn.
 • Maakt aannemelijk dat de uitbreiding van de werkzaamheden in het belang is van de volkshuisvesting in Nederland. En in het bijzonder voor de regio waarin de corporatie werkzaam is. Wanneer is sprake van het dienen van het belang van de volkshuisvesting in Nederland? Bij werkzaamheden in aansluitende woongebieden, waartussen een natuurlijke uitwisseling plaatsvindt van personen die daar wonen.
 • Motiveert dat de woningcorporatie in haar werkgebied in Nederland alle personen huisvesting biedt, die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk passende huisvesting vinden.
 • Vermeldt welke zienswijzen zijn ontvangen en bijgevoegd. En welke zienswijzen niet.
Zienswijze van de uitbreidingsgemeente

Btiv, art. 34
 • Zienswijze moet u vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Zienswijzen van de gemeenten in Nederland die direct grenzen aan de uitbreidingsgemeente

Btiv, art. 3

 • Zienswijzen moet u vragen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.

Zo vraagt u goedkeuring aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.