Aankoop vastgoed of nieuwbouw categorale corporaties buiten woningmarktregio

Categorale corporaties hebben, net als reguliere woningcorporaties, een woningmarktregio toegewezen gekregen, maar zijn uitgezonderd van het verbod op nieuwbouw of aankoop van vastgoed buiten de eigen woningmarktregio. Zij kunnen dus investeren in nieuwbouw of vastgoed. Hiervoor is wel een verklaring van geen bezwaar nodig.

Categorale corporaties zijn landelijk werkzame corporaties die zich op een specifieke doelgroep richten:

 • Studenten van hoger onderwijsinstellingen en promovendi.
 • Ouderen, gehandicapten of personen die zorg behoeven.
 • Huishoudens voor welke de huisvesting dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

Verklaring van geen bezwaar

Een verklaring van geen bezwaar is vereist wanneer een categorale corporatie, een corporatie die overwegend actief is op het gebied van studenten-, zorg- of ouderenhuisvesting, wil investeren in nieuwbouw of vastgoed wil aankopen in een gemeente buiten de toegewezen woningmarktregio. Deze verklaring moet aangevraagd worden bij de gemeente waar de corporatie werkzaam wordt en de gemeente waar de corporatie gevestigd is.

Overige corporaties die buiten de eigen woningmarktregio willen investeren in nieuwbouw of vastgoed willen aankopen moeten een verzoek tot ontheffing indienen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Wanneer is een goedkeuring van de Aw vereist?

Heeft een categorale corporatie 2 maanden na de aanvraag geen verklaring van geen bezwaar van de gemeenten ontvangen? Dan kan de corporatie de Aw vragen om goedkeuring te geven voor het investeren in nieuwbouw of het aankopen van vastgoed.

Voordat de Aw een beslissing neemt over het verzoek krijgen de betreffende gemeenten 4 weken de tijd te laten weten waarom er geen verklaring van geen bezwaar is afgegeven en of er bezwaar is gemaakt tegen de verklaring.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag

 • Bevat naam, adres en L-nummer van de woningcorporatie.
 • Vermeldt de gemeente waar zij ook werkzaam wil zijn.
 • Legt uit waarom de woningcorporatie in het belang van de volkshuisvesting buiten haar werkgebied werkzaam wil zijn.
 • Vermeldt welke verklaringen van geen bezwaar zijn ontvangen (en bijgevoegd) en welke niet.

Verklaring van geen bezwaar van vestigingsgemeente en uitbreidingsgemeente

Woningwet, artikel 41 lid 1, 4 en 5
 • Verklaring moet afgegeven zijn door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de woningcorporatie gevestigd is.
 • Is de verklaring niet binnen 2 maanden ontvangen? dan mag deze achterwege blijven. In plaats van de verklaring voegt u een afschrift van de aanvraag voor de verklaring bij. De Aw geeft in dat geval het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid om hun zienswijze aan de Aw kenbaar te maken.

Zo vraagt u een ontheffing aan

 1. Stuur de vereiste documenten op via  ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
 2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
 3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
 4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
 5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.