Ontheffing woningmarktregio in verband met nieuwbouw

Woningcorporaties hebben één woningmarktregio waarin zij volledig werkzaam mogen zijn. Buiten deze regio mogen ze geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Dit staat in de Woningwet. Uitzondering hierop is nieuwbouw op hetzelfde perceel waar de corporatie al bezit had dat inmiddels is gesloopt.

Een woningcorporatie mag haar bezit buiten de kernregio slopen en vervangen door nieuwbouw. Daarvoor is geen ontheffing van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) nodig, zolang de nieuwbouw op hetzelfde perceel is.

Verschuiving perceel

Soms vindt de nieuwbouw voornamelijk op hetzelfde perceel plaats, maar verschuiven de perceelverhoudingen en afmetingen iets. Bijvoorbeeld door een beperkte grondruil met de gemeente. Dan kunt u bij de Aw via een lichtere procedure ontheffing aanvragen van het verbod zoals bedoeld in artikel 41c, lid 1 van de Woningwet. De ontheffing gaat alleen over de werkzaamheden waarvoor de woningcorporatie de ontheffing aanvraagt. Dit is geregeld in artikel 37a van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv).

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Onderbouwing verzoek

Woningwet, artikel 41c 1

Btiv, artikel 37a

  • Bevat locatie en adres van het perceel/vastgoed.
  • Beschrijft type en gebruiksdoel van het perceel/vastgoed.

Projectplan/bouwplan

Woningwet, artikel 41c 1

Btiv, artikel 37a

  • Betreft verbouw of sloop en nieuwbouw.
  • Laat duidelijk afwijkingen in de perceelverhoudingen en afmetingen zien voor en na de nieuwbouw.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.