Ontheffing grensgemeenten

Voor woningcorporaties is er ruimte in de regelgeving ontstaan om nieuwe woningen te bouwen of aan te kopen in grensgemeenten die grenzen aan de toegewezen woningmarktregio. Het zijn gemeenten waar corporaties werkzaam zijn, maar waar zij door de indeling van de woningmarktregio’s niet meer mogen investeren in nieuwbouw. U vraagt deze ontheffing aan bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Dankzij de verruiming van de wet kan de Aw  ook een ontheffing geven als de volkshuisvestelijke opgave beperkt is. Of als andere woningcorporaties uit de woningmarktregio van de grensgemeente de opgave kunnen en willen oppakken.

Wanneer is ontheffing vereist?

Ontheffing vereist

Willen corporaties buiten hun eigen woningmarktregio’s nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen in een grensgemeente? Dan is ontheffing vereist.

Geen ontheffing vereist

Categorale instellingen hebben geen ontheffing nodig. Zij zijn uitgezonderd van het verbod op aankoop en nieuwbouw van vastgoed in een gemeente die niet tot de woningmarktregio behoort.

Redenen voor een ontheffing

Een ontheffingsverzoek komt voort uit de behoefte aan lokaal maatwerk. Daarom beoordeelt de Aw het verzoek op de argumenten die de corporatie vanuit de lokale situatie aandraagt samen met de verkregen zienswijzen.

Vereiste documenten

Let op: de corporatie moet de gemeente(n) waarvoor de ontheffing geldt in staat stellen om een zienswijze te leveren. Binnen een redelijke termijn van minstens 8 weken. Dit geldt ook voor alle gemeenten in het kernwerkgebied en de woningcorporaties die al in de regio werken. Uit het ontheffingsverzoek moet blijken dat u hieraan voldoet.

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de linkerkolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?

Aanvraag ontheffing

Woningwet, artikel 41c, lid 2

Btiv, artikel 37 lid 2
  • Uit het verzoek blijkt dat het om een gemeente gaat die direct geografisch aansluit op het kernwerkgebied van de corporatie. En dat de corporatie al bezit heeft in de betreffende gemeente.
Onderbouwing

De woningcorporatie moet onderbouwen dat er een ontheffing nodig is. U kunt de volgende punten meenemen:

  • Om de vraag naar nieuwbouw of aankoop van de DAEB-voorraad te onderbouwen moet deze vraag af te leiden zijn uit de woonvisie van de gemeente(n) of een vergelijkbaar document. De Aw adviseert om zoveel mogelijk in cijfers weer te geven.

Woonvisie

Is er geen woonvisie? Dan kunt u andere bronnen gebruiken waaruit u de toekomstige vraag kunt opmaken. Denk aan afspraken over nieuwbouw met de provincie, woningmarktonderzoeken of regionale woonvisies. Een eigen programma of inschatting van de corporatie is niet voldoende.

Het is verder vooral belangrijk dat de aanvraag wordt ondersteund door de zienswijzen van gemeenten, andere corporaties en de huurdersorganisatie(s). Kijk voor meer informatie over de zienswijzen op de pagina Ontheffing woningmarkregio.

Hoe lang is de ontheffing geldig?

De ontheffing geldt voor onbepaalde tijd. Op vaste momenten evalueert de Aw de ontheffing. Hierbij betrekt de Aw de gemeente en de corporatie. Is er tijdens de aanvraag al zicht op een alternatief voor ontheffing op de middellange termijn? Dan is de evaluatie na 5 jaar. In andere gevallen is dat na 10 jaar. Bij de evaluatie vraagt de Aw ook in hoeverre partijen proberen om alternatieve oplossingen te vinden. De Aw kan de ontheffing intrekken als dit uit de evaluatie blijkt.

Zo vraagt u ontheffing aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunt u als belanghebbende bezwaar maken. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt daarna uw bezwaarschrift. Na een (eventuele) hoorzitting neemt de ambtelijke hoorcommissie een beslissing over uw bezwaarschrift. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.