Wijziging statuten

De statuten zijn bij het oprichten van een woningcorporatie de belangrijkste stukken. Zij vormen als het ware de grondwet van de woningcorporatie. Soms blijkt op een later moment dat de statuten aanpassing(en) nodig hebben. U moet dan vóóraf goedkeuring vragen voor een statutenwijziging bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Wanneer is goedkeuring vereist?

Als de statuten van de toegelaten instelling worden gewijzigd. Of als de statuten van een verbonden onderneming van de toegelaten instelling worden gewijzigd.

Vereiste documenten

Per document staat aan welke eisen dit moet voldoen. In de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.

Vereiste documenten
Documenten en relevante artikelen Waar moet het document aan voldoen?
Aanvraag

Woningwet artikel 23, lid 3
  • U geeft aan om welke reden u een statutenwijziging wilt doorvoeren.
Integrale tekst statuten

Woningwet artikel 23, lid 3
  • De integrale tekst van de statuten, waarin u de voorgenomen wijzigingen (gemarkeerd) opneemt.

Zo vraagt u goedkeuring aan

  1. Stuur de vereiste documenten op via ILT_Autoriteitwoningcorporaties_vergunningen@ilent.nl.
  2. U krijgt een bevestiging als de Aw de documenten heeft ontvangen.
  3. Als uw aanvraag niet volledig is, laat de Aw u dit weten. U krijgt dan de mogelijkheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn alsnog aan te vullen. De Aw verlengt dan de oorspronkelijke beslistermijn van 8 weken totdat de aanvraag compleet is. Is de aanvraag na een bepaalde periode nog steeds niet compleet? Dan stelt de Aw de aanvraag buiten behandeling.
  4. Als alle informatie is ontvangen, rondt de Aw de beoordeling af.
  5. U ontvangt een positief of negatief besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de Aw kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Een ambtelijke hoorcommissie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behandelt vervolgens uw bezwaarschrift en neemt hier na een (eventuele) hoorzitting een beslissing over. Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen in beroep gaan bij de rechtbank.