(Material) Safety Data Sheet

Als een zeeschip olie vervoert en bunkers aan boord heeft, geldt MARPOL Annex I. Er moet dan een Safety Data Sheet (SDS) aan boord zijn. De bemanning krijgt hiermee informatie over de gezondheids- en milieueffecten van de schadelijke stoffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de SDS aan boord van het schip is.

Een SDS wordt opgemaakt door de producent van het product. Als het om bunkers gaat, kan het ook een SDS zijn van het bunkerbedrijf zelf. Het SDS wordt door een werknemer van de terminal of het bunkerschip aan de bemanning van het zeeschip gegeven. Dit gebeurt voordat men begint met het laden of het bunkeren van de olie.

Informatie op het SDS

In Resolutie MSC.286(86) van de International Maritime Organization (IMO) staat welke informatie in de SDS moet staan. Hierin staat:

 1. Om welke stof het gaat
 2. De gevaren
 3. De samenstelling van de stof
 4. Eerste hulp maatregelen
 5. Brandblus-informatie
 6. Maatregelen bij per ongeluk vrijkomen
 7. Behandeling en opslag
 8. Blootstelling en persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Giftigheid
 12. Ecologische gevolgen
 13. Verwijdering
 14. Transport
 15. Reglementen
 16. Andere nuttige informatie

In de SDS voor de IBC-code staat ook nog de volgende informatie:

 1. De fysieke toestand, kleur, etcetera
 2. De geur
 3. Het vloeipunt
 4. Het kookpunt
 5. Het vlampunt
 6. De brandbaarheid (de grenzen)
 7. De dampdruk
 8. Dampdichtheid
 9. De dichtheid en soortgelijke massa
 10. De zelfontstekings-temperatuur
 11. De kinematische viscositeit
 12. Een verklaring over persistente en niet persistente olie.

De analyse van de stoffen hoeft geen exacte analyse van de geleverde partij te zijn. Wel moet het representatief zijn voor het geleverde product. De voorwaarden worden nog vastgelegd door de IMO.