Classificatie

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in internationale afspraken. Uitgangspunt daarbij is een lijst die is opgesteld door de Verenigde Naties. Daarin heeft elke gevaarlijke stof een UN-nummer (een United Nation-nummer toegewezen aan gevaarlijke stoffen) en een gevarenklasse. De zogenaamde IMDG-code beschrijft de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee en vermeldt hiervoor algemene voorschriften.

Material Safety Data Sheet

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is classificatie van belang. De producent is wettelijk verplicht om voor elk nieuw product een Material Safety Data Sheet (MSDS) te maken. Op dit formulier wordt de samenstelling van de stof aangegeven. Ook doet de producent van de stof een aantal testen, waarbij het vlampunt en de giftigheid worden vastgesteld. De MSDS dient ook ter beschikking van de klant te worden gesteld. De producent moet veranderingen in de samenstelling aan de afnemers melden.

De MSDS bestaat uit 16 secties met veelal technische en chemische informatie. Sectie veertien behandelt het vervoer. Aan bod komen onder meer:

 • Het UN-nummer van de stof
 • Proper-shipping name. De officiĆ«le naam voor op documenten
 • Gevarenklasse
 • Bijkomende gevaren
 • Verpakkingsgroep

Voorschriften

Met de informatie uit sectie 14 van de MSDS is af te leiden welke voorschriften gelden voor het vervoer van de gevaarlijke stof. De lijst met gevaarlijke stoffen in de IMDG-code vormt hierbij het uitgangspunt (hoofdstuk 3.2). In deze lijst wordt voor elk UN-nummer de relevante vervoersvoorschriften gegeven. Dit zijn onder andere:

 • Speciale bepalingen
 • Verpakkingsvoorschriften voor het vervoer in collo, IBC's (Intermediate Bulk Containers) en tanks
 • Voorschriften voor noodmaatregelen
 • Voorschriften voor segregatie en stuwage
 • Informatie over eigenschappen en bijzonderheden van de gevaarlijke stoffen

Gelimiteerde hoeveelheden

Voor een deel van de gevaarlijke stoffen geldt speciale voorschriften voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden. Er zijn dan bijvoorbeeld minder stringente verpakkingseisen en eisen voor segregatie. Wat gelimiteerde hoeveelheden zijn, vindt u in kolom 7 van de lijst van gevaarlijke stoffen. In deze lijst staat de maximale hoeveelheid gevaarlijke stof per binnenverpakking vermeld waarvoor de voorschriften voor gelimiteerde hoeveelheden gelden.
Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • U vervoert binnenverpakkingen met maximaal de hoeveelheid die bij de stof in kolom 7 staat aangegeven. U kunt de stoffen dan vervoeren volgens de voorschriften beschreven in hoofdstuk 3.4 van de IMDG-code.
 • U vervoert binnenverpakkingen met meer dan de maximale hoeveelheid uit kolom 7. Het vervoer van de stoffen is dan gebonden aan de volledige voorschriften die in de lijst gevaarlijke stoffen staat.

Als er geen maximale hoeveelheid staat aangegeven (LQ 0 of None), zijn er geen uitzonderingen voor het vervoer van gelimiteerde hoeveelheden. Het vervoer moet dan altijd volgens de voorschriften uit de lijst gevaarlijke stoffen plaatsvinden.