Genetische modificatie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de regels voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Dit toezicht vindt onder andere plaats in laboratoria, bij veldproeven, bij onderzoek met gentherapie en door controles op importstromen. De ILT kan een waarschuwing afgeven, een dwangsom opleggen of bestuursdwang uitoefenen als de regels niet worden nageleefd. Het Bureau GGO van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu behandelt vergunningaanvragen om met ggo’s te werken namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zo nodig beoordeelt de Commissie Genetische Modificatie de risico’s voor mens en milieu op verzoek van de minister van IenW.