Vereiste documenten

U heeft verschillende documenten nodig voor het in gebruik nemen van een luchtvaartuig. Naast verzekeringen zijn dat een zendvergunning en een transpondercode. Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt u de volgende documenten aan:

  • Bewijs van inschrijving
  • Bewijs van luchtwaardigheid
  • Geluidsdocument

Alle formulieren die voor de aanvraag nodig zijn, staan op de pagina Formulieren. Als onderdeel van de inschrijving wordt ook de transpondercode toegekend.

Naast documenten van de ILT heeft u (waarschijnlijk) ook andere documenten nodig, zoals verzekeringen en een zendvergunning. De laatste vraagt u aan bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Inschrijvingskenmerk

U heeft een inschrijvingskenmerk nodig om een Bewijs van inschrijving aan te vragen. Het kenmerk vraagt u telefonisch aan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 088 489 00 00.

Speciaal inschrijvingskenmerk aanvragen

Voor toestellen die een inschrijvingskenmerk van 3 letters krijgen, kunt u een voorkeur voor een bepaald kenmerk aangeven. Als de combinatie beschikbaar is, reserveert de ILT deze voor 1 jaar voor u. Bepaalde kenmerken zijn niet toegestaan, zoals PH-SOS, PH-XXX en lettercombinaties die als onzedelijk kunnen worden ervaren. De letter Q als beginletter is niet toegestaan, omdat deze verwarring zou kunnen brengen met zogenoemde Q-codes in het internationale radioverkeer van lucht- en zeevaart.

Voor (motor)zweefvliegtuigen, ultra-lights en onbemande luchtvaartuigen kunt u geen voorkeur aangeven.

Bewijs van inschrijving aanvragen

Het gereserveerde inschrijvingskenmerk vermeldt u vervolgens op het formulier Aanvraag Bewijs van Inschrijving. Dit formulier stuurt u naar de ILT op, samen met de bijlagen. In de Checklist Inschrijving Luchtvaartuig leest u om welke bijlagen het gaat.

U krijgt een betalingsverzoek, zodra wij uw aanvraag in behandeling nemen. Het tarief voor de inschrijving staat in de Regeling tarieven transportsectoren, Luchtvaart.

Verlenging Bewijs van inschrijving

Het Bewijs van inschrijving blijft geldig zolang de ingeschrevene aan de voorwaarden voldoet. De ILT neemt contact op met de contactpersoon of eigenaar van het luchtvaartuig als het Bewijs van inschrijving moet worden verlengd.

Luchtvaartuig overschrijven naar andere partij(en)

De stappen die u onderneemt zijn afhankelijk van de situatie:

  • Is het luchtvaartuig in Nederland geregistreerd en moet dit zo blijven? De huidige en nieuwe partij(en) dienen het ingevulde formulier Melding overdracht luchtvaartuig in. 

  • Gaat het luchtvaartuig naar een ander register? Dan is er sprake van export. De huidig(e) geregistreerde eigenaar/eigenaren dient/dienen het formulier Melding overdracht luchtvaartuig in. Na toetsing aan de voorwaarden wordt de inschrijving doorgehaald en de andere autoriteit geïnformeerd.
    Mogelijk vereist het importerende land ook een export-BvL. Dit wordt op aanvraag afgegeven, als het toestel nog is ingeschreven.

Aanvraag Ontheffing Luchtwaardigheid

Er zijn 3 formulieren voor het aanvragen van ontheffingen op het gebied van luchtwaardigheid, afhankelijk van de situatie:

  • Een aanvraag voor een Permit to Fly voor een luchtvaartuig dat in Nederland geregistreerd is, volgens Subpart P van EASA Part 21: Application permit to fly part 21
  • Een aanvraag voor exemption voor een luchtvaartuig dat in Nederland geregistreerd is, volgens artikel 71.1 van de Basic Regulation (EC) 2018/1139: Application Exemption Article 71 EASA Basic Regulation
  • Een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om in het Nederlandse luchtruim te vliegen zonder een geldig Bewijs van Luchtwaardigheid (artikel 3.8 van de Wet Luchtvaart). Dit formulier (Application national permit to fly) is van toepassing op Nederlands geregistreerde luchtvaartuigen die òf vallen onder Annex I van de Basic Regulation, òf waarnaar in artikel 2.3(a) van de Basic Regulation wordt verwezen (State Aircraft), en voor buitenlands geregistreerde luchtvaartuigen die geen in Nederland geldig Bewijs van Luchtwaardigheid hebben.

Op het verlenen van ontheffingen op het gebied van luchtwaardigheid is het Normenkader ontheffingen luchtwaardigheid 2015 van toepasing.

Communicatie vanuit het register met u

Het luchtvaartuigregister informeert u indien uw document/vergunning gaat verlopen. Dit gebeurt in principe uitsluitend via de e-mail. Om u te kunnen bereiken is het daarom essentieel dat de ILT uw geldige e-mailadres heeft. Als uw e-mailadres gaat wijzigen, geef dit dan tijdig door via luchtvaartuigregister@ilent.nl. Als u dat niet doet, kan dat tot gevolg hebben dat voor een vergunning een hoger tarief geldt.