Mogelijke onjuiste certificaten Eurofins Analytico B.V.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurde een brief naar aannemers die in opdracht van Rijkswaterstaat meldingen hebben gedaan in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) bij de ILT. In de brief worden zij geïnformeerd over mogelijke onjuiste certificaten die door Eurofins Analytico B.V. zijn afgegeven en de mogelijke gevolgen die dit voor hen kan hebben.