Onafhankelijke beoordelingsinstantie AsBo

Een assessment body (AsBo) is een onafhankelijke en bevoegde persoon of organisatie, die onderzoekt of een systeem aan de veiligheidseisen voldoet. Met ‘systeem’ worden spoorvoertuigen, infrastructuur of bedrijven binnen het spoorwegsysteem bedoeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt de aanmeldingen voor de AsBo.

Aanvraag voor AsBo

Elke persoon of (deel van een) organisatie die AsBo-beoordelingsactiviteiten wil uitvoeren, kan een aanvraag indienen. Deze initiatiefnemer kan een spoorwegonderneming, een infrabeheerder, een entity in charge of maintenance (ECM), een contractant of een fabrikant zijn, zoals staat in artikel 3 lid 11 van de Uitvoeringsverordening (EU) 402/2013.

Rol van de AsBo

Voor de toelating van (sub)systemen of aanpassingen ervan toetst de AsBo of de initiatiefnemer het risicobeoordelingsproces op de juiste manier heeft doorlopen. Dit verzoek doet de initiatiefnemer zelf aan de AsBo. Naast geschiktheid van het risicobeoordelingsproces onderzoekt de AsBo ook de resultaten ervan.

Wettelijke eisen AsBo

U moet voldoen aan de eisen voor beoordelingsinstanties in Uitvoeringsverordening (EU) 402/2013 en in het amendement 2015/1136. Deze eisen staan in de Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen.

In bijlage II van de EU-verordening 402/2013 staat ook dat u moet voldoen aan de ISO/IEC-norm 17020:2012. Hiervoor heeft u een accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie nodig. In dit accreditatiecertificaat staat welke bevoegdheden u als AsBo heeft voor beoordelingsactiviteiten. U moet dit certificaat aan de ILT laten zien.

AsBo-aanmelding aanvragen of wijzigen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de ILT aangewezen als de instantie om u als AsBo aan te melden.

U kunt de Aanmelding beoordelingsinstantie (AsBo) aanvragen of wijzigen op 2 manieren:

Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de ILT u een factuur. Na betaling beoordeelt de ILT uw aanvraag.

Bij akkoord wordt u aangemeld in de European Railway Agency Database for Interoperability and Safety (ERADIS), die publiek toegankelijk is. De geldigheidsduur van uw aanmelding in ERADIS loopt gelijk met de accreditatie van de ISO/IEC-norm 17020:2012. De aanmelding als AsBo staat op uw veiligheidscertificaat, ECM-certificaat of veiligheidsvergunning.

Kosten en doorlooptijd aanvraag

De ILT berekent kosten (leges) voor de aanmelding als AsBo. Deze staan in de Regeling tarieven transportsectoren. Ook voor aanpassing van een bestaande AsBo-aanmelding berekent de ILT leges. Het tarief daarvoor vindt u in de Regeling Tarieven transportsectoren.

Na ontvangst en bevestiging van het volledig ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen bepaalt de ILT binnen 8 weken of een aanmelding als AsBo wordt toegekend.